Alt innhold for området natur og miljø

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Vekst for avfallshåndtering

  Omsetningen for bedrifter innenfor vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet har gått opp 6,5 prosent fra 2015 til 2016. Innsamling av avfall bidro mest til økningen.

  Artikkel
 • Støyplage i Norge

  Notater 2018/13

  Støy virker sjenerende, kan påvirke søvnkvaliteten og være medvirkende årsak til forhøyet blodtrykk og stress (WHO 2009, 2011). Støy er et av de store gjenværende miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.

  Publikasjon
 • Statistikk basert på kommuneplaner

  Notater 2018/12

  I dette arbeidet er det gjennomført 9 geografiske analyser, der det viktigste datagrunnlaget er kommuneplanens arealdel hentet fra nasjonal plandatabase.

  Publikasjon
 • Mindre utslipp per kjørte kilometer

  Klimagassutslippene fra veitrafikk har økt betraktelig siden 1990. Men siden transport av både personer og gods har økt enda mer, har utslippene per kilometer som én person eller ett tonn gods fraktes gått ned.

  Artikkel
 • Over 40 prosent arbeider nær hovedsentra

  Handels- og servicesoner er for det meste nær hovedsentrum i kommunene. Over 40 prosent av de ansatte i slike soner jobber i gangavstand fra hovedsentrum.

  Artikkel
 • Indikatorer til FNs Bærekraftsmål

  Notater 2018/01

  Dette notatet er en første kartlegging av statistikk for Norge til det globale indikatorrammeverket for å måle FNs Bærekraftsmål (Sustainable Development Goals).

  Publikasjon
 • Significant and plausible futures

  Rapporter 2018/02

  Hvordan vil fremtidens globale utvikling påvirke utformingen og utfallet av norsk klimapolitikk fremover?

  Publikasjon
 • Mindre ved brennes i gamle ovner

  Vedfyringen går litt ned her i landet, mengden ved brent i ovner med gammel teknologi har avtatt med mer enn 75 prosent de siste 20 årene. Samtidig har bruken av mer miljøvennlige ovner økt kraftig.

  Artikkel
 • Oppfyller ikke mål om 50 prosent materialgjenvinning

  38 prosent av husholdningsavfallet ble levert til materialgjenvinning i 2016. Dermed er Norge fortsatt et stykke unna EU-kravet på 50 prosent.

  Artikkel
 • Stabil utvinning av naturresurser

  Det ble utvunnet om lag 347 millioner tonn naturressurser i Norge i 2016. Det har vært en gradvis økning i uttak av både metalliske og ikke-metalliske mineraler i de siste fem årene, men fossilt brensel dominerer.

  Artikkel
 • Nær 1 million bosatt i Oslo tettsted

  1. januar 2017 bodde i alt 4 283 000 personer i totalt 993 tettsteder i Norge. I Oslo tettsted bodde det om lag 990 000 personer, eller 23 prosent av tettstedsbefolkningen.

  Artikkel
 • Avløp og kloakk på kartet

  Statistisk sentralbyrå har laget en enkel visualisering av landets avløpsanlegg på kart. Visualiseringen illustrerer tydelig skillet mellom mye høygradig biologisk og/eller kjemisk rensing på Østlandet og i Trøndelag, og overvekt av mekanisk rensi...

  Artikkel
 • Kommunale avløp 2016

  Rapporter 2017/40

  55 prosent av dem som var tilknyttet store avløpsanlegg i fjor, var tilknyttet et anlegg som oppfylte rensekravene. 33 prosent var tilknyttet anlegg som ikke gjorde det. Resten er tilknyttet renseanlegg der det er usikkert om kravene oppfylles.

  Publikasjon
 • Jordbruk og miljø 2017

  Rapporter 2017/41

  Rapporten presenterer statistikk som skal kaste lys over status og utvikling i dei ulike miljøpolitiske resultatområda for jordbruket.

  Publikasjon
 • «Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp

  Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset.

  Artikkel