Saksbehandlingstiden for byggesøknader kryper nedover

Publisert:

Tiden for behandling av ett-trinns byggesøknader med 12 ukers frist viser en svak nedgang. Kommunenes rapportering viser at gjennomsnittet for 2017 var 37 kalenderdager, mot 39 i 2015 og 38 i 2016.

Tabellsettet i Statistikkbanken er forbedret og tematisk utvidet, men er foreløpig ikke komplett. Vi gjør oppmerksom på at alle landstall som publiseres i denne statistikken, er summer og gjennomsnitt av tall som er rapportert fra kommunene. Det er ikke gjort korrigeringer for frafall, hverken totalt eller partielt frafall. De rapporterte tallene fra kommunene er i mindre grad editert/korrigert.

Skal man analysere landssummer, gjennomsnitt og trender, anbefaler vi derfor å ta ut tall også på kommunenivå og analysere tallene ut fra hvor mange og eventuelt hvilke kommuner som har rapportert.

Årsaken til disse manglene er at KOSTRA har gjennomgått en krevende omlegging av bearbeidings- og publiseringsrutinene. SSB satser høsten 2018 på å utvikle robuste metoder for aggregering til land og fylke (totaler og gjennomsnitt).

Kontakt