Økonomiske analyser, 3/2010

Om tømmerhogst og klimanøytralitet

Publisert:

Når man skal vurdere klimagevinsten av ulike bioenergitiltak, er det gjeldende praksis å anta at bioenergi er klimanøytralt. Dette innebærer at utslipp fra trevirke beregnes til å være null, til tross for at forbrenning av trevirke gir like høye CO2-utslipp per energienhet som kull. Mer realistiske anslag på klimaeffekten av trevirke som bioenergi vil kunne føre til en revurdering av hvilke klimaprosjekter som bør igangsettes.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt