Økonomiske analyser: 4/2011

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Internasjonal økonomi

  Vi ser nå tegn til en ny avmatning i internasjonal økonomi. Både makrotall og finansmarkedsstatistikk har vist en svak utvikling siden årsskiftet, og indikerer en oppbremsing av den økonomiske veksten både i OECDområdet og i framvoksende økonomier.

 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Foreløpige tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) viser en volumvekst i BNP Fastlands-Norge på 4 prosent i 2. kvartal 2011 regnet som årlig rate.

 • Befolkningsframskrivning 2011-2100

  Statistisk sentralbyrå publiserte nye befolkningsframskrivninger i juni. De er basert på en ny modell der innvandrere og deres barn født i Norge framskrives samtidig med den øvrige befolkningen.

 • Befolkningsframskrivning 2011-2100

  Statistisk sentralbyrås siste befolkningsframskrivninger viser at både samlet folkemengde og antall innvandrere i de nærmeste tiårene vil øke sterkt med de fleste kombinasjoner av forutsetninger.

 • Befolkningsframskrivning 2011-2040

  Selv med rask befolkningsvekst i landet som helhet, vil det bli nedgang i folketallet i én av fire kommuner de nærmeste årene ifølge framskrivningens hovedalternativ.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.