Dekorbilde for kommunefakta sommer
Kommune

Voss (Vestland)

Befolkning


Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkning.


Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.Fremskrevet folketall er fra 2018, og oppgitte tall gjelder kommunene slik de var den gang. For kommuner som er sammenslått i regionreformen vil tallene ikke gi et riktig bilde.

Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig


Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.


Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.


Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser  . Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.


Forklaringer til begrepene i figuren:  .
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.


Kultur


Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.Helse

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.


Mer informasjon om dette temaet finner du i statistikken Kommunehelsetenesta og statistikken Omsorgstjenester.

Kommunens økonomi
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

til kostra nøkkeltall