3595_1519
3595_1519
kommunefakta
2018-12-15T22:02:00.000Z
no
Volda kommune

Kommunefakta

Volda - 1519 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 180 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 257 217
5-9 år 279 261
10-14 år 276 313
15-19 år 311 282
20-24 år 422 394
25-29 år 344 322
30-34 år 300 256
35-39 år 268 245
40-44 år 260 245
45-49 år 296 300
50-54 år 278 255
55-59 år 279 282
60-64 år 265 275
65-69 år 254 247
70-74 år 219 221
75-79 år 145 157
80-84 år 93 120
85-89 år 56 91
90-94 år 23 57
95-99 år 5 17
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Volda
Sverige 17
Litauen 21
Polen 56
Tyskland 64
Eritrea 121
Somalia 47
Filippinene 63
Irak 26
Pakistan 7
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Volda
Selveier 78.1
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 21.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Volda
Jordbruk, skogbruk og fiske 155
Sekundærnæringer 785
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1168
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 186
Undervisning 694
Helse- og sosialtjenester 1204
Personlig tjenesteyting 158

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Volda
Aleneboende 254000
Par uten barn 562000
Par med barn 0-17 år 787000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 389000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Volda
Grunnskolenivå 1632
Videregående skole-nivå 2709
Universitets- og høgskolenivå kort 2232
Universitets- og høgskolenivå lang 653
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Volda
Aktivitetstilbud barn og unge 63
Bibliotek 302
Muséer 66
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 180
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 36
Musikk- og kulturskoler 411
Kommunale kulturbygg 109

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Volda
Sosialsektoren samlet 4.7
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.1
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 2
Barnehage 9.7
Grunnskole 20
Helse- og omsorg 31.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.