3595_1519
3595_1519
kommunefakta
2020-01-20T19:13:00.000Z
no
Volda kommune

Kommunefakta

Volda - 1519 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 191 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 256 230
5-9 år 272 242
10-14 år 280 325
15-19 år 296 283
20-24 år 421 383
25-29 år 334 322
30-34 år 298 248
35-39 år 275 258
40-44 år 263 250
45-49 år 294 293
50-54 år 287 252
55-59 år 274 278
60-64 år 268 256
65-69 år 232 264
70-74 år 241 231
75-79 år 151 154
80-84 år 105 126
85-89 år 59 97
90-94 år 21 50
95-99 år 4 21
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Volda (-2019)
Sverige 17
Litauen 22
Polen 55
Tyskland 64
Eritrea 130
Somalia 42
Filippinene 57
Irak 18
Pakistan 8
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Volda (-2019)
Selveier 76.9
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 22.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Volda (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 167
Sekundærnæringer 778
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1167
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 167
Undervisning 708
Helse- og sosialtjenester 1254
Personlig tjenesteyting 163

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Volda (-2019)
Aleneboende 268000
Par uten barn 594000
Par med barn 0-17 år 825000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 452000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Volda (-2019)
Grunnskolenivå 1593
Videregående skolenivå 2657
Universitets- og høgskolenivå, kort 2283
Universitets- og høgskolenivå, lang 686
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Volda
Aktivitetstilbud barn og unge 48
Bibliotek 304
Muséer 65
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 151
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 23
Kulturskoler 430
Kommunale kulturbygg 109

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Volda
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.5
Administrasjon, kommune 5.9
Kultursektoren, kommune 1.9
Barnehage 9.4
Grunnskole 18.9
Helse- og omsorg 30.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.