3595_0834
3595_0834
kommunefakta
2019-12-06T15:02:00.000Z
no
Vinje kommune

Kommunefakta

Vinje - 0834 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 679 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 108 78
5-9 år 102 104
10-14 år 109 98
15-19 år 111 106
20-24 år 116 127
25-29 år 115 108
30-34 år 117 89
35-39 år 104 107
40-44 år 100 90
45-49 år 141 130
50-54 år 135 140
55-59 år 130 107
60-64 år 119 137
65-69 år 122 108
70-74 år 114 110
75-79 år 68 79
80-84 år 41 57
85-89 år 21 34
90-94 år 9 25
95-99 år 0 4
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vinje
Sverige 12
Litauen 47
Polen 25
Tyskland 20
Eritrea 12
Somalia 55
Filippinene 8
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vinje
Selveier 81.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vinje
Jordbruk, skogbruk og fiske 79
Sekundærnæringer 588
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 527
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 103
Undervisning 157
Helse- og sosialtjenester 478
Personlig tjenesteyting 49

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vinje
Aleneboende 284000
Par uten barn 610000
Par med barn 0-17 år 804000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 418000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vinje
Grunnskolenivå 774
Videregående skolenivå 1393
Universitets- og høgskolenivå, kort 682
Universitets- og høgskolenivå, lang 162
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vinje
Aktivitetstilbud barn og unge -8
Bibliotek 710
Muséer 256
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 820
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 1089
Kommunale kulturbygg 1104

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vinje
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 1.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 9.9
Administrasjon, kommune 5.8
Kultursektoren, kommune 4.8
Barnehage 8
Grunnskole 15.3
Helse- og omsorg 32.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.