På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_0834
3595_0834
kommunefakta
2020-01-23T16:44:00.000Z
no
Vinje kommune

Kommunefakta

Vinje - 0834 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 679 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 108 78
5-9 år 102 104
10-14 år 109 98
15-19 år 111 106
20-24 år 116 127
25-29 år 115 108
30-34 år 117 89
35-39 år 104 107
40-44 år 100 90
45-49 år 141 130
50-54 år 135 140
55-59 år 130 107
60-64 år 119 137
65-69 år 122 108
70-74 år 114 110
75-79 år 68 79
80-84 år 41 57
85-89 år 21 34
90-94 år 9 25
95-99 år 0 4
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vinje (-2019)
Sverige 12
Litauen 47
Polen 25
Tyskland 20
Eritrea 12
Somalia 55
Filippinene 8
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vinje (-2019)
Selveier 81.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vinje (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 79
Sekundærnæringer 588
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 527
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 103
Undervisning 157
Helse- og sosialtjenester 478
Personlig tjenesteyting 49

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vinje (-2019)
Aleneboende 290000
Par uten barn 643000
Par med barn 0-17 år 824000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 419000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vinje (-2019)
Grunnskolenivå 774
Videregående skolenivå 1393
Universitets- og høgskolenivå, kort 682
Universitets- og høgskolenivå, lang 162
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vinje
Aktivitetstilbud barn og unge -8
Bibliotek 710
Muséer 256
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 820
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 1089
Kommunale kulturbygg 1104

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vinje
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 1.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 9.9
Administrasjon, kommune 5.8
Kultursektoren, kommune 4.8
Barnehage 8
Grunnskole 15.3
Helse- og omsorg 32.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.