3595_1160
3595_1160
kommunefakta
2020-01-24T00:07:00.000Z
no
Vindafjord kommune

Kommunefakta

Vindafjord - 1160 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 728 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 264 265
5-9 år 290 294
10-14 år 251 281
15-19 år 316 297
20-24 år 296 251
25-29 år 281 249
30-34 år 312 232
35-39 år 284 247
40-44 år 284 249
45-49 år 298 265
50-54 år 287 281
55-59 år 307 261
60-64 år 285 242
65-69 år 276 206
70-74 år 194 186
75-79 år 109 152
80-84 år 97 99
85-89 år 56 93
90-94 år 26 57
95-99 år 10 10
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vindafjord
Sverige 23
Litauen 250
Polen 295
Tyskland 75
Eritrea 24
Somalia 22
Filippinene 15
Irak 0
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vindafjord
Selveier 84.9
Andels- / aksjeeier 0.2
Leier 14.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vindafjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 437
Sekundærnæringer 1574
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1261
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 190
Undervisning 313
Helse- og sosialtjenester 752
Personlig tjenesteyting 89

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vindafjord
Aleneboende 286000
Par uten barn 638000
Par med barn 0-17 år 827000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 428000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vindafjord
Grunnskolenivå 1769
Videregående skolenivå 3349
Universitets- og høgskolenivå, kort 1338
Universitets- og høgskolenivå, lang 311
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 44

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vindafjord
Aktivitetstilbud barn og unge 50
Bibliotek 239
Muséer 43
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -375
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 335
Kulturskoler 411
Kommunale kulturbygg 235

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vindafjord
Sosialsektoren samlet 3.2
Barnevern 4.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.2
Administrasjon, kommune 6
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 10.9
Grunnskole 22.1
Helse- og omsorg 35.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.