3595_1860
3595_1860
kommunefakta
2018-05-25T13:06:00.000Z
no
Vestvågøy kommune

Kommunefakta

Vestvågøy - 1860 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 414 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 351 300
5-9 år 327 377
10-14 år 352 360
15-19 år 402 359
20-24 år 431 366
25-29 år 365 354
30-34 år 327 324
35-39 år 310 342
40-44 år 288 307
45-49 år 404 374
50-54 år 394 376
55-59 år 363 367
60-64 år 361 351
65-69 år 336 344
70-74 år 289 267
75-79 år 177 186
80-84 år 106 165
85-89 år 71 126
90-94 år 28 52
95-99 år 3 13
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vestvågøy
Sverige 44
Litauen 72
Polen 124
Tyskland 53
Eritrea 41
Somalia 73
Filippinene 36
Irak 31
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vestvågøy
Selveier 81.7
Andels- / aksjeeier 2.3
Leier 16.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vestvågøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 407
Sekundærnæringer 1184
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1486
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 233
Undervisning 517
Helse- og sosialtjenester 1498
Personlig tjenesteyting 184

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vestvågøy
Aleneboende 263000
Par uten barn 591000
Par med barn 0-17 år 770000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 392000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vestvågøy
Grunnskolenivå 3178
Videregående skole-nivå 3436
Universitets- og høgskolenivå kort 1692
Universitets- og høgskolenivå lang 383
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 63

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Vestvågøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 17.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 3.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 21.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Vestvågøy
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 6.4
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 10.1
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 18.6
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 34.8
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.1
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.1
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 3.4
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.