3595_0529
3595_0529
kommunefakta
2020-01-24T03:15:00.000Z
no
Vestre Toten kommune

Kommunefakta

Vestre Toten - 0529 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 396 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 335 272
5-9 år 352 362
10-14 år 353 374
15-19 år 471 391
20-24 år 407 356
25-29 år 457 402
30-34 år 394 328
35-39 år 363 357
40-44 år 446 418
45-49 år 523 527
50-54 år 539 475
55-59 år 420 429
60-64 år 430 387
65-69 år 376 423
70-74 år 398 429
75-79 år 225 271
80-84 år 172 186
85-89 år 95 134
90-94 år 25 63
95-99 år 8 10
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vestre Toten (-2019)
Sverige 33
Litauen 110
Polen 199
Tyskland 36
Eritrea 58
Somalia 37
Filippinene 41
Irak 61
Pakistan 5
Vietnam 7

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vestre Toten (-2019)
Selveier 81.9
Andels- / aksjeeier 4.2
Leier 13.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vestre Toten (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 197
Sekundærnæringer 2212
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1717
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 254
Undervisning 489
Helse- og sosialtjenester 1533
Personlig tjenesteyting 179

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vestre Toten (-2019)
Aleneboende 293000
Par uten barn 616000
Par med barn 0-17 år 781000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 416000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vestre Toten (-2019)
Grunnskolenivå 3591
Videregående skolenivå 4651
Universitets- og høgskolenivå, kort 2031
Universitets- og høgskolenivå, lang 438
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 46

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vestre Toten
Aktivitetstilbud barn og unge 157
Bibliotek 284
Muséer 66
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 234
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 84
Kulturskoler 276
Kommunale kulturbygg 76

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vestre Toten
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 5.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.6
Administrasjon, kommune 7
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 9.7
Grunnskole 21.1
Helse- og omsorg 32.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.