3595_0543
3595_0543
kommunefakta
2020-01-20T09:17:00.000Z
no
Vestre Slidre kommune

Kommunefakta

Vestre Slidre - 0543 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 133 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 36 37
5-9 år 59 57
10-14 år 77 64
15-19 år 69 58
20-24 år 54 56
25-29 år 58 49
30-34 år 48 40
35-39 år 53 62
40-44 år 60 60
45-49 år 87 73
50-54 år 89 79
55-59 år 80 90
60-64 år 91 74
65-69 år 60 71
70-74 år 70 59
75-79 år 45 47
80-84 år 30 37
85-89 år 16 18
90-94 år 6 13
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vestre Slidre (-2019)
Sverige 3
Litauen 35
Polen 11
Tyskland 4
Eritrea 15
Somalia 0
Filippinene 6
Irak 3
Pakistan 4
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vestre Slidre (-2019)
Selveier 78
Andels- / aksjeeier 0
Leier 22

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vestre Slidre (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 125
Sekundærnæringer 267
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 328
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 45
Undervisning 116
Helse- og sosialtjenester 209
Personlig tjenesteyting 23

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vestre Slidre (-2019)
Aleneboende 285000
Par uten barn 601000
Par med barn 0-17 år 777000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 436000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vestre Slidre (-2019)
Grunnskolenivå 487
Videregående skolenivå 840
Universitets- og høgskolenivå, kort 313
Universitets- og høgskolenivå, lang 78
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vestre Slidre
Aktivitetstilbud barn og unge -13
Bibliotek 366
Muséer 50
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 115
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 370
Kulturskoler 1499
Kommunale kulturbygg 329

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vestre Slidre
Sosialsektoren samlet 4.2
Barnevern 2.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 8.3
Administrasjon, kommune 6.4
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 6.2
Grunnskole 16.4
Helse- og omsorg 33.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.