3595_1535
3595_1535
kommunefakta
2019-01-24T09:09:00.000Z
no
Vestnes kommune

Kommunefakta

Vestnes - 1535 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 543 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 166 144
5-9 år 173 189
10-14 år 199 189
15-19 år 208 196
20-24 år 243 176
25-29 år 208 185
30-34 år 177 152
35-39 år 187 161
40-44 år 222 181
45-49 år 239 243
50-54 år 240 230
55-59 år 245 186
60-64 år 251 236
65-69 år 222 186
70-74 år 183 183
75-79 år 102 105
80-84 år 75 93
85-89 år 50 64
90-94 år 19 29
95-99 år 7 13
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vestnes
Sverige 17
Litauen 79
Polen 219
Tyskland 44
Eritrea 20
Somalia 25
Filippinene 41
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 6

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vestnes
Selveier 82.9
Andels- / aksjeeier 1.6
Leier 15.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vestnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 124
Sekundærnæringer 960
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 806
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 112
Undervisning 251
Helse- og sosialtjenester 810
Personlig tjenesteyting 70

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vestnes
Aleneboende 266000
Par uten barn 608000
Par med barn 0-17 år 775000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 408000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vestnes
Grunnskolenivå 1624
Videregående skole-nivå 2438
Universitets- og høgskolenivå kort 910
Universitets- og høgskolenivå lang 222
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 73

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vestnes
Aktivitetstilbud barn og unge 6
Bibliotek 226
Muséer 37
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 35
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 332
Musikk- og kulturskoler 699
Kommunale kulturbygg 243

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vestnes
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.6
Administrasjon, kommune 4.4
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 8.2
Grunnskole 15.7
Helse- og omsorg 46.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.