3595_5038
3595_5038
kommunefakta
2020-01-24T02:55:00.000Z
no
Verdal kommune

Kommunefakta

Verdal - 5038 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 962 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 393 336
5-9 år 454 418
10-14 år 479 475
15-19 år 494 487
20-24 år 569 476
25-29 år 461 426
30-34 år 408 409
35-39 år 452 428
40-44 år 453 453
45-49 år 554 505
50-54 år 548 478
55-59 år 446 454
60-64 år 466 463
65-69 år 460 452
70-74 år 423 483
75-79 år 238 259
80-84 år 145 170
85-89 år 85 99
90-94 år 38 67
95-99 år 6 21
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Verdal
Sverige 43
Litauen 59
Polen 168
Tyskland 9
Eritrea 76
Somalia 83
Filippinene 47
Irak 28
Pakistan 6
Vietnam 7

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Verdal
Selveier 74.7
Andels- / aksjeeier 11.2
Leier 14.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Verdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 293
Sekundærnæringer 2169
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1942
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 322
Undervisning 623
Helse- og sosialtjenester 1607
Personlig tjenesteyting 217

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Verdal
Aleneboende 276000
Par uten barn 609000
Par med barn 0-17 år 794000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 386000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Verdal
Grunnskolenivå 3426
Videregående skolenivå 5585
Universitets- og høgskolenivå, kort 2336
Universitets- og høgskolenivå, lang 439
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 48

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Verdal
Aktivitetstilbud barn og unge 294
Bibliotek 222
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 271
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 480
Kulturskoler 360
Kommunale kulturbygg -52

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Verdal
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.6
Administrasjon, kommune 7
Kultursektoren, kommune 4.3
Barnehage 11.3
Grunnskole 23
Helse- og omsorg 30.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.