3595_5038
3595_5038
kommunefakta
2019-01-24T09:26:00.000Z
no
Verdal kommune

Kommunefakta

Verdal - 5038 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 946 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 404 362
5-9 år 476 422
10-14 år 467 506
15-19 år 491 466
20-24 år 562 455
25-29 år 460 434
30-34 år 419 410
35-39 år 451 421
40-44 år 463 470
45-49 år 586 535
50-54 år 504 456
55-59 år 476 454
60-64 år 432 456
65-69 år 474 462
70-74 år 424 466
75-79 år 222 237
80-84 år 142 157
85-89 år 86 105
90-94 år 33 75
95-99 år 2 16
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Verdal
Sverige 45
Litauen 53
Polen 197
Tyskland 9
Eritrea 73
Somalia 82
Filippinene 45
Irak 28
Pakistan 6
Vietnam 6

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Verdal
Selveier 75.4
Andels- / aksjeeier 10.9
Leier 13.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Verdal (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 307
Sekundærnæringer 2134
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1886
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 358
Undervisning 662
Helse- og sosialtjenester 1564
Personlig tjenesteyting 207

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Verdal
Aleneboende 270000
Par uten barn 587000
Par med barn 0-17 år 772000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 376000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Verdal
Grunnskolenivå 3466
Videregående skole-nivå 5580
Universitets- og høgskolenivå kort 2328
Universitets- og høgskolenivå lang 433
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 42

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Verdal
Aktivitetstilbud barn og unge 222
Bibliotek 194
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 140
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 245
Musikk- og kulturskoler 350
Kommunale kulturbygg 142

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Verdal
Sosialsektoren samlet 4.9
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.8
Administrasjon, kommune 6.4
Kultursektoren, kommune 3.3
Barnehage 11.7
Grunnskole 24.3
Helse- og omsorg 30.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.