3595_1014
3595_1014
kommunefakta
2020-01-20T10:24:00.000Z
no
Vennesla kommune

Kommunefakta

Vennesla - 1014 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 715 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 471 438
5-9 år 529 505
10-14 år 465 469
15-19 år 476 437
20-24 år 513 491
25-29 år 545 502
30-34 år 485 495
35-39 år 510 503
40-44 år 496 464
45-49 år 528 472
50-54 år 516 437
55-59 år 465 442
60-64 år 404 380
65-69 år 316 321
70-74 år 298 322
75-79 år 178 232
80-84 år 108 157
85-89 år 68 98
90-94 år 19 57
95-99 år 4 14
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vennesla (-2019)
Sverige 18
Litauen 94
Polen 300
Tyskland 130
Eritrea 90
Somalia 32
Filippinene 60
Irak 25
Pakistan 0
Vietnam 19

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vennesla (-2019)
Selveier 81.3
Andels- / aksjeeier 4.7
Leier 14

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vennesla (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 87
Sekundærnæringer 2081
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2228
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 281
Undervisning 544
Helse- og sosialtjenester 1509
Personlig tjenesteyting 247

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vennesla (-2019)
Aleneboende 275000
Par uten barn 619000
Par med barn 0-17 år 761000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 392000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vennesla (-2019)
Grunnskolenivå 3574
Videregående skolenivå 5263
Universitets- og høgskolenivå, kort 1952
Universitets- og høgskolenivå, lang 380
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 77

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vennesla
Aktivitetstilbud barn og unge 334
Bibliotek 265
Muséer 2
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 30
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 806
Kulturskoler 181
Kommunale kulturbygg 319

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vennesla
Sosialsektoren samlet 6.3
Barnevern 3.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.1
Administrasjon, kommune 4.7
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 12.9
Grunnskole 23.5
Helse- og omsorg 29.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.