3595_1014
3595_1014
kommunefakta
2019-01-24T10:01:00.000Z
no
Vennesla kommune

Kommunefakta

Vennesla - 1014 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 588 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 486 444
5-9 år 546 488
10-14 år 454 455
15-19 år 504 457
20-24 år 509 505
25-29 år 543 491
30-34 år 480 481
35-39 år 510 488
40-44 år 489 460
45-49 år 547 464
50-54 år 503 454
55-59 år 449 416
60-64 år 389 371
65-69 år 327 330
70-74 år 273 307
75-79 år 185 214
80-84 år 93 154
85-89 år 62 106
90-94 år 20 61
95-99 år 4 13
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vennesla
Sverige 23
Litauen 83
Polen 293
Tyskland 128
Eritrea 77
Somalia 27
Filippinene 53
Irak 29
Pakistan 0
Vietnam 19

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vennesla
Selveier 80.9
Andels- / aksjeeier 5
Leier 14

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vennesla
Jordbruk, skogbruk og fiske 74
Sekundærnæringer 2015
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2224
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 273
Undervisning 495
Helse- og sosialtjenester 1479
Personlig tjenesteyting 243

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vennesla
Aleneboende 267000
Par uten barn 598000
Par med barn 0-17 år 738000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 368000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vennesla
Grunnskolenivå 3586
Videregående skole-nivå 5253
Universitets- og høgskolenivå kort 1907
Universitets- og høgskolenivå lang 359
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 76

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vennesla
Aktivitetstilbud barn og unge 250
Bibliotek 255
Muséer 14
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 55
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 758
Musikk- og kulturskoler 184
Kommunale kulturbygg 334

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vennesla
Sosialsektoren samlet 5.5
Barnevern 3.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.2
Administrasjon, kommune 4.5
Kultursektoren, kommune 3.3
Barnehage 12.6
Grunnskole 23.4
Helse- og omsorg 29

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.