3595_1824
3595_1824
kommunefakta
2020-01-20T09:46:00.000Z
no
Vefsn kommune

Kommunefakta

Vefsn - 1824 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 297 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 343 298
5-9 år 405 340
10-14 år 370 335
15-19 år 452 425
20-24 år 433 391
25-29 år 429 414
30-34 år 425 378
35-39 år 341 341
40-44 år 366 378
45-49 år 477 450
50-54 år 531 472
55-59 år 489 453
60-64 år 416 407
65-69 år 421 367
70-74 år 375 361
75-79 år 262 285
80-84 år 181 191
85-89 år 115 137
90-94 år 32 80
95-99 år 6 28
100 år eller eldre 2 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vefsn
Sverige 42
Litauen 64
Polen 50
Tyskland 29
Eritrea 22
Somalia 59
Filippinene 39
Irak 20
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vefsn
Selveier 74.5
Andels- / aksjeeier 9.3
Leier 16.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vefsn
Jordbruk, skogbruk og fiske 145
Sekundærnæringer 1755
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1925
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 397
Undervisning 643
Helse- og sosialtjenester 1632
Personlig tjenesteyting 206

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vefsn
Aleneboende 289000
Par uten barn 637000
Par med barn 0-17 år 812000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 424000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vefsn
Grunnskolenivå 3278
Videregående skolenivå 4866
Universitets- og høgskolenivå, kort 2171
Universitets- og høgskolenivå, lang 522
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 55

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vefsn
Aktivitetstilbud barn og unge 130
Bibliotek 195
Muséer 134
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 356
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 764
Kulturskoler 467
Kommunale kulturbygg 317

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vefsn
Sosialsektoren samlet 4.9
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.8
Administrasjon, kommune 4.5
Kultursektoren, kommune 4.7
Barnehage 9.4
Grunnskole 18.2
Helse- og omsorg 34

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.