3595_1824
3595_1824
kommunefakta
2019-01-21T20:46:00.000Z
no
Vefsn kommune

Kommunefakta

Vefsn - 1824 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 397 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 353 313
5-9 år 394 341
10-14 år 394 352
15-19 år 433 417
20-24 år 465 421
25-29 år 432 405
30-34 år 407 357
35-39 år 344 339
40-44 år 371 379
45-49 år 513 463
50-54 år 513 485
55-59 år 478 431
60-64 år 421 403
65-69 år 429 395
70-74 år 357 357
75-79 år 270 264
80-84 år 177 185
85-89 år 97 146
90-94 år 38 73
95-99 år 7 28
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vefsn
Sverige 47
Litauen 62
Polen 53
Tyskland 34
Eritrea 24
Somalia 59
Filippinene 36
Irak 20
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vefsn
Selveier 74.3
Andels- / aksjeeier 9.1
Leier 16.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vefsn
Jordbruk, skogbruk og fiske 138
Sekundærnæringer 1769
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1875
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 385
Undervisning 659
Helse- og sosialtjenester 1591
Personlig tjenesteyting 194

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vefsn
Aleneboende 283000
Par uten barn 608000
Par med barn 0-17 år 786000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 417000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vefsn
Grunnskolenivå 3341
Videregående skole-nivå 4876
Universitets- og høgskolenivå kort 2173
Universitets- og høgskolenivå lang 493
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 56

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vefsn
Aktivitetstilbud barn og unge 59
Bibliotek 212
Muséer 128
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 428
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 810
Musikk- og kulturskoler 433
Kommunale kulturbygg 347

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vefsn
Sosialsektoren samlet 5.1
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.5
Administrasjon, kommune 4.3
Kultursektoren, kommune 4.9
Barnehage 9.9
Grunnskole 18.2
Helse- og omsorg 31.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.