3595_1511
3595_1511
kommunefakta
2018-11-13T18:01:00.000Z
no
Vanylven kommune

Kommunefakta

Vanylven - 1511 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 170 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 63 60
5-9 år 83 76
10-14 år 78 75
15-19 år 121 107
20-24 år 110 81
25-29 år 75 64
30-34 år 71 52
35-39 år 62 73
40-44 år 78 76
45-49 år 112 100
50-54 år 125 117
55-59 år 103 93
60-64 år 129 132
65-69 år 146 117
70-74 år 110 106
75-79 år 66 70
80-84 år 52 61
85-89 år 29 41
90-94 år 13 36
95-99 år 2 19
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vanylven
Sverige 6
Litauen 37
Polen 37
Tyskland 22
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 28
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vanylven
Selveier 86
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vanylven
Jordbruk, skogbruk og fiske 158
Sekundærnæringer 397
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 404
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 65
Undervisning 126
Helse- og sosialtjenester 377
Personlig tjenesteyting 23

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vanylven
Aleneboende 243000
Par uten barn 583000
Par med barn 0-17 år 802000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 410000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vanylven
Grunnskolenivå 855
Videregående skole-nivå 1267
Universitets- og høgskolenivå kort 431
Universitets- og høgskolenivå lang 65
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vanylven
Aktivitetstilbud barn og unge 552
Bibliotek 245
Muséer 11
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 72
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 352
Musikk- og kulturskoler 504
Kommunale kulturbygg 5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vanylven
Sosialsektoren samlet 3.8
Barnevern 5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3
Administrasjon, kommune 6.6
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 6.8
Grunnskole 19.6
Helse- og omsorg 37.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.