3595_0940
3595_0940
kommunefakta
2020-01-20T17:58:00.000Z
no
Valle kommune

Kommunefakta

Valle - 0940 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 161 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 19 25
5-9 år 37 22
10-14 år 36 32
15-19 år 36 36
20-24 år 32 34
25-29 år 38 28
30-34 år 27 23
35-39 år 37 37
40-44 år 32 24
45-49 år 43 42
50-54 år 43 40
55-59 år 35 29
60-64 år 55 52
65-69 år 47 51
70-74 år 27 32
75-79 år 25 20
80-84 år 14 14
85-89 år 10 6
90-94 år 3 9
95-99 år 2 1
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Valle (-2019)
Sverige 3
Litauen 0
Polen 22
Tyskland 8
Eritrea 5
Somalia 0
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Valle (-2019)
Selveier 79.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 20.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Valle (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 39
Sekundærnæringer 214
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 129
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 30
Undervisning 46
Helse- og sosialtjenester 118
Personlig tjenesteyting 23

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Valle (-2019)
Aleneboende 309000
Par uten barn 645000
Par med barn 0-17 år 866000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 521000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Valle (-2019)
Grunnskolenivå 227
Videregående skolenivå 476
Universitets- og høgskolenivå, kort 196
Universitets- og høgskolenivå, lang 50
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Valle
Aktivitetstilbud barn og unge 379
Bibliotek 1113
Muséer 1214
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 66
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 2798
Kulturskoler 677
Kommunale kulturbygg 1765

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Valle
Sosialsektoren samlet 2.7
Barnevern 4.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.5
Administrasjon, kommune 8.2
Kultursektoren, kommune 5.5
Barnehage 5.9
Grunnskole 16.9
Helse- og omsorg 28.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.