På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_0515
3595_0515
kommunefakta
2020-01-23T15:32:00.000Z
no
Vågå kommune

Kommunefakta

Vågå - 0515 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 582 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 73 66
5-9 år 112 97
10-14 år 95 109
15-19 år 121 105
20-24 år 115 95
25-29 år 88 96
30-34 år 79 74
35-39 år 111 91
40-44 år 110 114
45-49 år 113 127
50-54 år 127 113
55-59 år 133 115
60-64 år 127 121
65-69 år 131 111
70-74 år 98 125
75-79 år 80 100
80-84 år 44 66
85-89 år 32 30
90-94 år 11 26
95-99 år 2 5
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vågå (-2019)
Sverige 7
Litauen 25
Polen 21
Tyskland 3
Eritrea 30
Somalia 3
Filippinene 3
Irak 11
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vågå (-2019)
Selveier 82.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vågå (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 153
Sekundærnæringer 492
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 520
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 78
Undervisning 145
Helse- og sosialtjenester 374
Personlig tjenesteyting 53

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vågå (-2019)
Aleneboende 271000
Par uten barn 598000
Par med barn 0-17 år 781000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 395000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vågå (-2019)
Grunnskolenivå 880
Videregående skolenivå 1378
Universitets- og høgskolenivå, kort 501
Universitets- og høgskolenivå, lang 127
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vågå
Aktivitetstilbud barn og unge 55
Bibliotek 289
Muséer 57
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 217
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 431
Kulturskoler 469
Kommunale kulturbygg 736

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vågå
Sosialsektoren samlet 3.2
Barnevern 1.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.7
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 4.3
Barnehage 7.2
Grunnskole 18.2
Helse- og omsorg 38.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.