3595_2003
3595_2003
kommunefakta
2019-01-24T09:45:00.000Z
no
Vadsø kommune

Kommunefakta

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 897 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 137 128
5-9 år 167 140
10-14 år 188 194
15-19 år 271 220
20-24 år 255 186
25-29 år 199 193
30-34 år 152 154
35-39 år 147 142
40-44 år 173 177
45-49 år 260 242
50-54 år 256 234
55-59 år 199 202
60-64 år 162 162
65-69 år 156 172
70-74 år 161 153
75-79 år 97 117
80-84 år 66 71
85-89 år 25 53
90-94 år 6 13
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vadsø
Sverige 14
Litauen 0
Polen 22
Tyskland 8
Eritrea 105
Somalia 88
Filippinene 13
Irak 9
Pakistan 5
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vadsø
Selveier 75.1
Andels- / aksjeeier 5.3
Leier 19.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vadsø
Jordbruk, skogbruk og fiske 70
Sekundærnæringer 323
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 906
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 682
Undervisning 283
Helse- og sosialtjenester 585
Personlig tjenesteyting 98

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vadsø
Aleneboende 308000
Par uten barn 657000
Par med barn 0-17 år 858000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 444000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vadsø
Grunnskolenivå 1602
Videregående skole-nivå 1773
Universitets- og høgskolenivå kort 1099
Universitets- og høgskolenivå lang 390
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 42

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vadsø
Aktivitetstilbud barn og unge 211
Bibliotek 649
Muséer 177
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 639
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 656
Musikk- og kulturskoler 538
Kommunale kulturbygg -48

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vadsø
Sosialsektoren samlet 7.8
Barnevern 4.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.4
Administrasjon, kommune 2.3
Kultursektoren, kommune 4.9
Barnehage 7
Grunnskole 18.4
Helse- og omsorg 29.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.