3595_2003
3595_2003
kommunefakta
2020-01-24T03:22:00.000Z
no
Vadsø kommune

Kommunefakta

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 785 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 141 120
5-9 år 153 139
10-14 år 189 182
15-19 år 241 196
20-24 år 242 180
25-29 år 207 183
30-34 år 165 151
35-39 år 139 142
40-44 år 153 164
45-49 år 245 226
50-54 år 256 229
55-59 år 198 201
60-64 år 159 166
65-69 år 158 170
70-74 år 167 153
75-79 år 99 121
80-84 år 74 76
85-89 år 28 59
90-94 år 7 12
95-99 år 1 1
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Vadsø (-2019)
Sverige 12
Litauen 3
Polen 22
Tyskland 9
Eritrea 92
Somalia 58
Filippinene 14
Irak 22
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vadsø (-2019)
Selveier 75.4
Andels- / aksjeeier 5.5
Leier 19

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vadsø (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 62
Sekundærnæringer 327
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 881
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 667
Undervisning 266
Helse- og sosialtjenester 577
Personlig tjenesteyting 114

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Vadsø (-2019)
Aleneboende 315000
Par uten barn 683000
Par med barn 0-17 år 865000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 463000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vadsø (-2019)
Grunnskolenivå 1546
Videregående skolenivå 1752
Universitets- og høgskolenivå, kort 1079
Universitets- og høgskolenivå, lang 391
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 35

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vadsø
Aktivitetstilbud barn og unge 180
Bibliotek 715
Muséer -11
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 439
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 798
Kulturskoler 508
Kommunale kulturbygg -288

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Vadsø
Sosialsektoren samlet 7.2
Barnevern 4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.7
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 7.7
Grunnskole 18.8
Helse- og omsorg 32

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.