3595_2027
3595_2027
kommunefakta
2019-01-22T19:27:00.000Z
no
Unjárga - Nesseby kommune

Kommunefakta

Unjárga - Nesseby - 2027 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 943 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 16 24
5-9 år 31 33
10-14 år 16 17
15-19 år 27 22
20-24 år 36 21
25-29 år 27 19
30-34 år 28 37
35-39 år 29 20
40-44 år 29 22
45-49 år 35 30
50-54 år 38 21
55-59 år 30 27
60-64 år 32 31
65-69 år 38 43
70-74 år 41 20
75-79 år 22 25
80-84 år 19 19
85-89 år 3 7
90-94 år 2 6
95-99 år 1 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Unjárga - Nesseby
Sverige 6
Litauen 0
Polen 5
Tyskland 0
Eritrea 0
Somalia 19
Filippinene 10
Irak 0
Pakistan 5
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Unjárga - Nesseby
Selveier 79.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 20.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Unjárga - Nesseby
Jordbruk, skogbruk og fiske 53
Sekundærnæringer 43
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 73
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 52
Undervisning 42
Helse- og sosialtjenester 109
Personlig tjenesteyting 23

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Unjárga - Nesseby
Aleneboende 269000
Par uten barn 581000
Par med barn 0-17 år 853000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 409000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Unjárga - Nesseby
Grunnskolenivå 272
Videregående skole-nivå 306
Universitets- og høgskolenivå kort 153
Universitets- og høgskolenivå lang 38
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Unjárga - Nesseby
Aktivitetstilbud barn og unge 538
Bibliotek 1057
Muséer 1403
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 291
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 332
Musikk- og kulturskoler 61
Kommunale kulturbygg 309

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Unjárga - Nesseby
Sosialsektoren samlet 6.8
Barnevern 6.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.1
Administrasjon, kommune 8.2
Kultursektoren, kommune 5.9
Barnehage 5.7
Grunnskole 15.4
Helse- og omsorg 30.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.