3595_2027
3595_2027
kommunefakta
2020-01-24T02:23:00.000Z
no
Unjárga - Nesseby kommune

Kommunefakta

Unjárga - Nesseby - 2027 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 931 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 11 20
5-9 år 25 32
10-14 år 20 19
15-19 år 26 19
20-24 år 40 22
25-29 år 30 21
30-34 år 31 31
35-39 år 30 25
40-44 år 26 16
45-49 år 36 32
50-54 år 35 25
55-59 år 31 23
60-64 år 33 31
65-69 år 40 38
70-74 år 38 28
75-79 år 24 21
80-84 år 22 20
85-89 år 4 8
90-94 år 1 6
95-99 år 1 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Unjárga - Nesseby (-2019)
Sverige 7
Litauen 0
Polen 3
Tyskland 0
Eritrea 0
Somalia 8
Filippinene 10
Irak 0
Pakistan 5
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Unjárga - Nesseby (-2019)
Selveier 77.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 22.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Unjárga - Nesseby (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 62
Sekundærnæringer 51
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 80
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 49
Undervisning 39
Helse- og sosialtjenester 120
Personlig tjenesteyting 23

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Unjárga - Nesseby (-2019)
Aleneboende 274000
Par uten barn 602000
Par med barn 0-17 år 844000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 385000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Unjárga - Nesseby (-2019)
Grunnskolenivå 271
Videregående skolenivå 315
Universitets- og høgskolenivå, kort 151
Universitets- og høgskolenivå, lang 41
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Unjárga - Nesseby
Aktivitetstilbud barn og unge 645
Bibliotek 1253
Muséer 1081
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 437
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 404
Kulturskoler 55
Kommunale kulturbygg 546

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Unjárga - Nesseby
Sosialsektoren samlet 6.4
Barnevern 6.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.5
Administrasjon, kommune 8
Kultursektoren, kommune 6.2
Barnehage 6
Grunnskole 16.1
Helse- og omsorg 30.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.