3595_1233
3595_1233
kommunefakta
2020-01-24T02:42:00.000Z
no
Ulvik kommune

Kommunefakta

Ulvik - 1233 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 081 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 26 39
5-9 år 29 35
10-14 år 35 27
15-19 år 33 31
20-24 år 30 26
25-29 år 28 20
30-34 år 21 25
35-39 år 26 26
40-44 år 33 26
45-49 år 44 36
50-54 år 42 41
55-59 år 35 37
60-64 år 32 36
65-69 år 38 32
70-74 år 45 36
75-79 år 31 26
80-84 år 15 14
85-89 år 5 12
90-94 år 4 11
95-99 år 2 2
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ulvik (-2019)
Sverige 3
Litauen 14
Polen 6
Tyskland 21
Eritrea 0
Somalia 3
Filippinene 7
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ulvik (-2019)
Selveier 74.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 25.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ulvik (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 50
Sekundærnæringer 86
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 164
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 36
Undervisning 51
Helse- og sosialtjenester 112
Personlig tjenesteyting 19

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ulvik (-2019)
Aleneboende 281000
Par uten barn 613000
Par med barn 0-17 år 771000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 414000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ulvik (-2019)
Grunnskolenivå 205
Videregående skolenivå 392
Universitets- og høgskolenivå, kort 206
Universitets- og høgskolenivå, lang 56
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ulvik
Aktivitetstilbud barn og unge 210
Bibliotek 636
Muséer 19
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 51
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1304
Kulturskoler 1227
Kommunale kulturbygg 15

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ulvik
Sosialsektoren samlet 3
Barnevern 0.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.1
Administrasjon, kommune 11.9
Kultursektoren, kommune 4.5
Barnehage 9.2
Grunnskole 18.3
Helse- og omsorg 28.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.