3595_1516
3595_1516
kommunefakta
2018-05-23T08:13:00.000Z
no
Ulstein kommune

Kommunefakta

Ulstein - 1516 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 605 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 265 223
5-9 år 282 267
10-14 år 300 303
15-19 år 341 302
20-24 år 252 237
25-29 år 273 247
30-34 år 305 238
35-39 år 316 247
40-44 år 326 287
45-49 år 393 334
50-54 år 316 250
55-59 år 263 229
60-64 år 234 208
65-69 år 200 207
70-74 år 176 178
75-79 år 108 122
80-84 år 72 92
85-89 år 39 61
90-94 år 16 34
95-99 år 2 9
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ulstein
Sverige 25
Litauen 58
Polen 275
Tyskland 36
Eritrea 98
Somalia 27
Filippinene 40
Irak 29
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ulstein
Selveier 84.6
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ulstein
Jordbruk, skogbruk og fiske 72
Sekundærnæringer 1387
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1390
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 174
Undervisning 400
Helse- og sosialtjenester 681
Personlig tjenesteyting 119

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ulstein
Aleneboende 283000
Par uten barn 651000
Par med barn 0-17 år 828000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 437000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ulstein
Grunnskolenivå 1620
Videregående skole-nivå 2624
Universitets- og høgskolenivå kort 1659
Universitets- og høgskolenivå lang 420
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 41

Barn og utdanning

Kultur

(Manglende data: Oppgave mangler for Netto utgifter til kultursektoren)

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Ulstein
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

(Manglende data: Oppgave mangler for Driftsresultat)

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Ulstein
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 6.4
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 12.4
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 24.8
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 26.3
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.6
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.2
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.6
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5.2

Finansielle nøkkeltall

(Manglende data: Oppgave mangler for Kommunens lånegjeld per innbygger, Oppgave mangler for Kommunens driftsinntekter per innbygger, Oppgave mangler for Kommunens driftsutgifter per innbygger)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.