3595_1231
3595_1231
kommunefakta
2020-01-20T10:17:00.000Z
no
Ullensvang kommune

Kommunefakta

Ullensvang - 1231 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 333 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 69 71
5-9 år 107 86
10-14 år 108 103
15-19 år 118 117
20-24 år 98 88
25-29 år 57 69
30-34 år 82 78
35-39 år 98 91
40-44 år 93 100
45-49 år 129 113
50-54 år 106 118
55-59 år 124 107
60-64 år 101 99
65-69 år 97 93
70-74 år 105 103
75-79 år 67 84
80-84 år 62 53
85-89 år 27 41
90-94 år 7 25
95-99 år 5 16
100 år eller eldre 1 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ullensvang (1977-2019)
Sverige 10
Litauen 19
Polen 70
Tyskland 33
Eritrea 23
Somalia 10
Filippinene 20
Irak 25
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ullensvang (1977-2019)
Selveier 80.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ullensvang (1977-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 98
Sekundærnæringer 498
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 469
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 81
Undervisning 139
Helse- og sosialtjenester 332
Personlig tjenesteyting 48

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ullensvang (1977-2019)
Aleneboende 274000
Par uten barn 624000
Par med barn 0-17 år 853000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 456000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ullensvang (1977-2019)
Grunnskolenivå 552
Videregående skolenivå 1373
Universitets- og høgskolenivå, kort 576
Universitets- og høgskolenivå, lang 132
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ullensvang
Aktivitetstilbud barn og unge 296
Bibliotek 597
Muséer 108
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 226
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 424
Kulturskoler 767
Kommunale kulturbygg 9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ullensvang
Sosialsektoren samlet 5.2
Barnevern 1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 1.9
Administrasjon, kommune 8.5
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 9.6
Grunnskole 19.7
Helse- og omsorg 30.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.