3595_1223
3595_1223
kommunefakta
2020-01-20T19:02:00.000Z
no
Tysnes kommune

Kommunefakta

Tysnes - 1223 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 862 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 82 85
5-9 år 81 81
10-14 år 68 71
15-19 år 69 102
20-24 år 79 60
25-29 år 94 86
30-34 år 85 62
35-39 år 82 76
40-44 år 74 71
45-49 år 86 66
50-54 år 97 101
55-59 år 87 73
60-64 år 86 102
65-69 år 114 105
70-74 år 119 87
75-79 år 64 54
80-84 år 39 59
85-89 år 23 37
90-94 år 10 19
95-99 år 3 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tysnes (-2019)
Sverige 6
Litauen 29
Polen 21
Tyskland 15
Eritrea 31
Somalia 0
Filippinene 14
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tysnes (-2019)
Selveier 84.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tysnes (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 166
Sekundærnæringer 367
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 339
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 56
Undervisning 94
Helse- og sosialtjenester 304
Personlig tjenesteyting 31

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tysnes (-2019)
Aleneboende 287000
Par uten barn 593000
Par med barn 0-17 år 843000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 391000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tysnes (-2019)
Grunnskolenivå 622
Videregående skolenivå 1065
Universitets- og høgskolenivå, kort 448
Universitets- og høgskolenivå, lang 80
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tysnes
Aktivitetstilbud barn og unge 116
Bibliotek 303
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 48
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 427
Kulturskoler 322
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tysnes
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 2.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.5
Administrasjon, kommune 6.3
Kultursektoren, kommune 2.1
Barnehage 10.5
Grunnskole 18.2
Helse- og omsorg 38.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.