3595_1223
3595_1223
kommunefakta
2018-12-10T03:24:00.000Z
no
Tysnes kommune

Kommunefakta

Tysnes - 1223 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 851 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 82 78
5-9 år 81 81
10-14 år 61 79
15-19 år 80 93
20-24 år 93 76
25-29 år 92 86
30-34 år 80 71
35-39 år 77 67
40-44 år 82 68
45-49 år 75 75
50-54 år 92 90
55-59 år 97 80
60-64 år 91 103
65-69 år 120 106
70-74 år 105 78
75-79 år 57 56
80-84 år 43 66
85-89 år 19 35
90-94 år 11 21
95-99 år 2 8
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tysnes
Sverige 6
Litauen 27
Polen 19
Tyskland 16
Eritrea 29
Somalia 0
Filippinene 14
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tysnes
Selveier 84.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tysnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 144
Sekundærnæringer 369
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 338
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 58
Undervisning 101
Helse- og sosialtjenester 285
Personlig tjenesteyting 30

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tysnes
Aleneboende 266000
Par uten barn 562000
Par med barn 0-17 år 794000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 449000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tysnes
Grunnskolenivå 639
Videregående skole-nivå 1054
Universitets- og høgskolenivå kort 449
Universitets- og høgskolenivå lang 81
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tysnes
Aktivitetstilbud barn og unge 113
Bibliotek 228
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 61
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 505
Musikk- og kulturskoler 339
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tysnes
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.2
Administrasjon, kommune 7
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 9.9
Grunnskole 18.2
Helse- og omsorg 37.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.