3595_0437
3595_0437
kommunefakta
2018-05-28T11:38:00.000Z
no
Tynset kommune

Kommunefakta

Tynset - 0437 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 600 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 135 109
5-9 år 179 178
10-14 år 185 165
15-19 år 192 224
20-24 år 193 165
25-29 år 161 139
30-34 år 153 163
35-39 år 157 137
40-44 år 136 158
45-49 år 202 202
50-54 år 188 182
55-59 år 164 200
60-64 år 221 202
65-69 år 181 160
70-74 år 147 130
75-79 år 88 110
80-84 år 63 83
85-89 år 40 61
90-94 år 9 33
95-99 år 3 3
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tynset
Sverige 16
Litauen 98
Polen 127
Tyskland 16
Eritrea 50
Somalia 79
Filippinene 5
Irak 3
Pakistan 3
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tynset
Selveier 77.8
Andels- / aksjeeier 2.6
Leier 19.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tynset
Jordbruk, skogbruk og fiske 178
Sekundærnæringer 525
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 952
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 143
Undervisning 243
Helse- og sosialtjenester 753
Personlig tjenesteyting 79

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tynset
Aleneboende 269000
Par uten barn 596000
Par med barn 0-17 år 746000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 417000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tynset
Grunnskolenivå 1107
Videregående skole-nivå 2049
Universitets- og høgskolenivå kort 1000
Universitets- og høgskolenivå lang 261
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 43

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Tynset
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 18
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 16
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 18.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Tynset
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 6
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 9.3
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 17.8
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 32.2
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5.8
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 1.2
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.8
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.