3595_0914
3595_0914
kommunefakta
2020-01-24T03:48:00.000Z
no
Tvedestrand kommune

Kommunefakta

Tvedestrand - 0914 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 049 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 141 129
5-9 år 188 143
10-14 år 170 194
15-19 år 201 173
20-24 år 156 162
25-29 år 175 162
30-34 år 147 141
35-39 år 187 177
40-44 år 193 199
45-49 år 225 201
50-54 år 206 185
55-59 år 213 241
60-64 år 225 207
65-69 år 214 209
70-74 år 210 181
75-79 år 104 103
80-84 år 67 86
85-89 år 28 66
90-94 år 15 26
95-99 år 5 11
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tvedestrand (-2019)
Sverige 24
Litauen 62
Polen 139
Tyskland 36
Eritrea 42
Somalia 21
Filippinene 12
Irak 12
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tvedestrand (-2019)
Selveier 85.4
Andels- / aksjeeier 1
Leier 13.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tvedestrand (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 52
Sekundærnæringer 708
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 841
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 133
Undervisning 265
Helse- og sosialtjenester 587
Personlig tjenesteyting 93

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tvedestrand (-2019)
Aleneboende 270000
Par uten barn 600000
Par med barn 0-17 år 759000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 446000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tvedestrand (-2019)
Grunnskolenivå 1370
Videregående skolenivå 2144
Universitets- og høgskolenivå, kort 1075
Universitets- og høgskolenivå, lang 231
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 20

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tvedestrand
Aktivitetstilbud barn og unge 196
Bibliotek 238
Muséer 97
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 44
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 160
Kulturskoler 316
Kommunale kulturbygg 303

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tvedestrand
Sosialsektoren samlet 6.1
Barnevern 2.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 4.5
Kultursektoren, kommune 1.9
Barnehage 9.6
Grunnskole 20.8
Helse- og omsorg 36.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.