3595_0914
3595_0914
kommunefakta
2018-05-25T13:06:00.000Z
no
Tvedestrand kommune

Kommunefakta

Tvedestrand - 0914 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 083 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 144 128
5-9 år 195 157
10-14 år 171 185
15-19 år 205 174
20-24 år 166 168
25-29 år 173 150
30-34 år 157 154
35-39 år 171 179
40-44 år 219 199
45-49 år 208 191
50-54 år 204 189
55-59 år 216 244
60-64 år 218 208
65-69 år 212 213
70-74 år 204 174
75-79 år 94 107
80-84 år 68 79
85-89 år 24 68
90-94 år 18 30
95-99 år 6 14
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tvedestrand
Sverige 23
Litauen 55
Polen 133
Tyskland 35
Eritrea 50
Somalia 21
Filippinene 12
Irak 8
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tvedestrand
Selveier 86
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 13.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tvedestrand
Jordbruk, skogbruk og fiske 41
Sekundærnæringer 682
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 795
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 134
Undervisning 258
Helse- og sosialtjenester 585
Personlig tjenesteyting 92

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tvedestrand
Aleneboende 263000
Par uten barn 574000
Par med barn 0-17 år 715000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 395000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tvedestrand
Grunnskolenivå 1383
Videregående skole-nivå 2152
Universitets- og høgskolenivå kort 1029
Universitets- og høgskolenivå lang 209
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Tvedestrand
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 15.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 5.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 20.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Tvedestrand
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 6.4
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 10.3
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 21.4
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 33.5
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.3
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.8
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 1.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.