3595_0428
3595_0428
kommunefakta
2019-01-22T20:14:00.000Z
no
Trysil kommune

Kommunefakta

Trysil - 0428 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 573 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 143 122
5-9 år 152 162
10-14 år 189 165
15-19 år 185 166
20-24 år 176 161
25-29 år 179 166
30-34 år 185 144
35-39 år 164 150
40-44 år 195 207
45-49 år 259 219
50-54 år 262 238
55-59 år 243 254
60-64 år 196 221
65-69 år 250 215
70-74 år 240 224
75-79 år 144 142
80-84 år 107 109
85-89 år 59 89
90-94 år 21 41
95-99 år 6 13
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Trysil
Sverige 189
Litauen 22
Polen 58
Tyskland 19
Eritrea 63
Somalia 6
Filippinene 11
Irak 27
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Trysil
Selveier 81.3
Andels- / aksjeeier 1.6
Leier 17.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Trysil
Jordbruk, skogbruk og fiske 152
Sekundærnæringer 560
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 995
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 154
Undervisning 233
Helse- og sosialtjenester 708
Personlig tjenesteyting 199

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Trysil
Aleneboende 263000
Par uten barn 549000
Par med barn 0-17 år 708000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 377000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Trysil
Grunnskolenivå 1911
Videregående skole-nivå 2362
Universitets- og høgskolenivå kort 947
Universitets- og høgskolenivå lang 200
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 52

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Trysil
Aktivitetstilbud barn og unge 168
Bibliotek 257
Muséer 51
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 132
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 2
Musikk- og kulturskoler 653
Kommunale kulturbygg 124

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Trysil
Sosialsektoren samlet 3.5
Barnevern 1.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.6
Administrasjon, kommune 5.9
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 7.2
Grunnskole 13.8
Helse- og omsorg 39.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.