På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_0428
3595_0428
kommunefakta
2020-01-23T15:47:00.000Z
no
Trysil kommune

Kommunefakta

Trysil - 0428 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 633 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 152 123
5-9 år 150 155
10-14 år 196 166
15-19 år 186 173
20-24 år 171 163
25-29 år 181 186
30-34 år 178 141
35-39 år 179 160
40-44 år 189 185
45-49 år 244 226
50-54 år 260 240
55-59 år 254 245
60-64 år 201 228
65-69 år 239 211
70-74 år 250 227
75-79 år 155 159
80-84 år 106 98
85-89 år 58 81
90-94 år 21 51
95-99 år 7 8
100 år eller eldre 1 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Trysil (-2019)
Sverige 206
Litauen 23
Polen 60
Tyskland 23
Eritrea 57
Somalia 6
Filippinene 14
Irak 29
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Trysil (-2019)
Selveier 82.3
Andels- / aksjeeier 1.6
Leier 16.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Trysil (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 176
Sekundærnæringer 574
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1003
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 169
Undervisning 244
Helse- og sosialtjenester 740
Personlig tjenesteyting 189

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Trysil (-2019)
Aleneboende 270000
Par uten barn 577000
Par med barn 0-17 år 740000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 395000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Trysil (-2019)
Grunnskolenivå 1872
Videregående skolenivå 2382
Universitets- og høgskolenivå, kort 951
Universitets- og høgskolenivå, lang 215
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 51

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Trysil
Aktivitetstilbud barn og unge 196
Bibliotek 332
Muséer 52
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 140
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 2
Kulturskoler 709
Kommunale kulturbygg 162

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Trysil
Sosialsektoren samlet 3.3
Barnevern 1.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 7
Grunnskole 13.5
Helse- og omsorg 38.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.