3595_1902
3595_1902
kommunefakta
2020-01-20T10:51:00.000Z
no
Tromsø kommune

Kommunefakta

Tromsø - 1902 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 76 734 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 2228 2156
5-9 år 2315 2074
10-14 år 2325 2162
15-19 år 2226 2156
20-24 år 3035 2967
25-29 år 3510 3286
30-34 år 3075 2908
35-39 år 2825 2633
40-44 år 2634 2402
45-49 år 2874 2739
50-54 år 2620 2614
55-59 år 2236 2249
60-64 år 1933 2046
65-69 år 1753 1756
70-74 år 1418 1482
75-79 år 926 974
80-84 år 481 625
85-89 år 228 398
90-94 år 96 213
95-99 år 7 52
100 år eller eldre 2 10

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tromsø (-2019)
Sverige 623
Litauen 313
Polen 1033
Tyskland 584
Eritrea 413
Somalia 474
Filippinene 201
Irak 149
Pakistan 66
Vietnam 34

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tromsø (-2019)
Selveier 63.2
Andels- / aksjeeier 13.8
Leier 23

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tromsø (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 559
Sekundærnæringer 5192
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 15738
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2688
Undervisning 5223
Helse- og sosialtjenester 11098
Personlig tjenesteyting 1635

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tromsø (-2019)
Aleneboende 313000
Par uten barn 659000
Par med barn 0-17 år 871000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 449000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tromsø (-2019)
Grunnskolenivå 14539
Videregående skolenivå 19949
Universitets- og høgskolenivå, kort 16318
Universitets- og høgskolenivå, lang 9778
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 238

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tromsø
Aktivitetstilbud barn og unge 271
Bibliotek 240
Muséer 38
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 307
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 403
Kulturskoler 314
Kommunale kulturbygg 303

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tromsø
Sosialsektoren samlet 4.9
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.9
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 4.7
Barnehage 12.6
Grunnskole 18.6
Helse- og omsorg 31.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.