3595_1835
3595_1835
kommunefakta
2020-01-20T09:17:00.000Z
no
Træna kommune

Kommunefakta

Træna - 1835 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 438 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 7 11
5-9 år 11 4
10-14 år 21 14
15-19 år 15 13
20-24 år 16 20
25-29 år 12 15
30-34 år 22 10
35-39 år 18 9
40-44 år 11 16
45-49 år 14 25
50-54 år 16 19
55-59 år 19 6
60-64 år 14 13
65-69 år 15 9
70-74 år 10 11
75-79 år 13 6
80-84 år 5 4
85-89 år 3 8
90-94 år 0 1
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Træna
Sverige 3
Litauen 10
Polen 61
Tyskland 0
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 8
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Træna
Selveier 77.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 22.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Træna
Jordbruk, skogbruk og fiske 31
Sekundærnæringer 80
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 35
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 19
Undervisning 15
Helse- og sosialtjenester 39
Personlig tjenesteyting 9

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Træna
Aleneboende 282000
Par uten barn 606000
Par med barn 0-17 år 839000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 519000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Træna
Grunnskolenivå 134
Videregående skolenivå 148
Universitets- og høgskolenivå, kort 72
Universitets- og høgskolenivå, lang 11
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Træna
Aktivitetstilbud barn og unge 259
Bibliotek 537
Muséer 849
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 11
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1831
Kulturskoler 250
Kommunale kulturbygg 173

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Træna
Sosialsektoren samlet 0.3
Barnevern 0.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 13.7
Administrasjon, kommune 10.1
Kultursektoren, kommune 3.3
Barnehage 4.6
Grunnskole 16
Helse- og omsorg 30.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.