3595_0826
3595_0826
kommunefakta
2018-05-25T13:04:00.000Z
no
Tinn kommune

Kommunefakta

Tinn - 0826 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 817 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 113 104
5-9 år 159 163
10-14 år 156 169
15-19 år 191 203
20-24 år 171 133
25-29 år 160 144
30-34 år 140 119
35-39 år 145 148
40-44 år 187 183
45-49 år 226 243
50-54 år 214 218
55-59 år 195 205
60-64 år 235 185
65-69 år 236 212
70-74 år 161 201
75-79 år 94 106
80-84 år 62 75
85-89 år 52 72
90-94 år 13 43
95-99 år 4 12
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tinn
Sverige 35
Litauen 14
Polen 66
Tyskland 21
Eritrea 20
Somalia 89
Filippinene 103
Irak 19
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tinn
Selveier 75
Andels- / aksjeeier 9.8
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tinn
Jordbruk, skogbruk og fiske 60
Sekundærnæringer 829
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 839
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 141
Undervisning 211
Helse- og sosialtjenester 624
Personlig tjenesteyting 114

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tinn
Aleneboende 270000
Par uten barn 594000
Par med barn 0-17 år 750000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 387000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tinn
Grunnskolenivå 1427
Videregående skole-nivå 2360
Universitets- og høgskolenivå kort 842
Universitets- og høgskolenivå lang 176
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 32

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Tinn
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 20.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 14.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Tinn
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 6
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 7.9
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 16.1
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 32.1
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.3
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 5
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.