3595_1560
3595_1560
kommunefakta
2019-01-22T05:57:00.000Z
no
Tingvoll kommune

Kommunefakta

Tingvoll - 1560 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 071 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 57 74
5-9 år 87 86
10-14 år 93 86
15-19 år 115 94
20-24 år 94 57
25-29 år 81 86
30-34 år 69 65
35-39 år 68 66
40-44 år 106 82
45-49 år 119 121
50-54 år 85 100
55-59 år 115 103
60-64 år 116 105
65-69 år 102 91
70-74 år 112 108
75-79 år 64 73
80-84 år 43 49
85-89 år 24 40
90-94 år 9 24
95-99 år 0 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Tingvoll
Sverige 7
Litauen 0
Polen 8
Tyskland 80
Eritrea 28
Somalia 3
Filippinene 14
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tingvoll
Selveier 82
Andels- / aksjeeier 3.3
Leier 14.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tingvoll
Jordbruk, skogbruk og fiske 120
Sekundærnæringer 384
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 382
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 73
Undervisning 127
Helse- og sosialtjenester 300
Personlig tjenesteyting 42

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Tingvoll
Aleneboende 267000
Par uten barn 597000
Par med barn 0-17 år 770000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 388000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tingvoll
Grunnskolenivå 690
Videregående skole-nivå 1160
Universitets- og høgskolenivå kort 493
Universitets- og høgskolenivå lang 141
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tingvoll
Aktivitetstilbud barn og unge 79
Bibliotek 428
Muséer 183
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 262
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 192
Musikk- og kulturskoler 658
Kommunale kulturbygg 58

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Tingvoll
Sosialsektoren samlet 3.8
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.5
Administrasjon, kommune 6.7
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 9.8
Grunnskole 19.9
Helse- og omsorg 29.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.