3595_1121
3595_1121
kommunefakta
2019-01-24T09:24:00.000Z
no
Time kommune

Kommunefakta

Time - 1121 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 18 799 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 660 656
5-9 år 750 712
10-14 år 620 604
15-19 år 668 577
20-24 år 640 564
25-29 år 712 669
30-34 år 694 652
35-39 år 701 657
40-44 år 648 574
45-49 år 652 630
50-54 år 575 527
55-59 år 521 536
60-64 år 526 478
65-69 år 399 382
70-74 år 318 350
75-79 år 205 217
80-84 år 131 185
85-89 år 84 117
90-94 år 29 53
95-99 år 5 20
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Time
Sverige 31
Litauen 193
Polen 343
Tyskland 102
Eritrea 74
Somalia 63
Filippinene 48
Irak 36
Pakistan 8
Vietnam 8

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Time
Selveier 83.1
Andels- / aksjeeier 5.1
Leier 11.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Time
Jordbruk, skogbruk og fiske 413
Sekundærnæringer 2804
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3083
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 428
Undervisning 863
Helse- og sosialtjenester 1735
Personlig tjenesteyting 358

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Time
Aleneboende 316000
Par uten barn 667000
Par med barn 0-17 år 830000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 422000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Time
Grunnskolenivå 3774
Videregående skole-nivå 5922
Universitets- og høgskolenivå kort 3243
Universitets- og høgskolenivå lang 1055
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 59

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Time
Aktivitetstilbud barn og unge 293
Bibliotek 365
Muséer 39
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 185
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 303
Musikk- og kulturskoler 349
Kommunale kulturbygg 295

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Time
Sosialsektoren samlet 4.3
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.7
Administrasjon, kommune 4.9
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 15.3
Grunnskole 21.8
Helse- og omsorg 29

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.