3595_1121
3595_1121
kommunefakta
2020-01-24T02:16:00.000Z
no
Time kommune

Kommunefakta

Time - 1121 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 18 913 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 645 636
5-9 år 752 700
10-14 år 650 638
15-19 år 665 574
20-24 år 610 551
25-29 år 669 648
30-34 år 700 652
35-39 år 714 641
40-44 år 657 602
45-49 år 659 586
50-54 år 612 582
55-59 år 506 504
60-64 år 519 498
65-69 år 429 411
70-74 år 341 353
75-79 år 208 242
80-84 år 143 187
85-89 år 77 128
90-94 år 37 43
95-99 år 5 19
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Time
Sverige 33
Litauen 176
Polen 345
Tyskland 103
Eritrea 75
Somalia 58
Filippinene 53
Irak 36
Pakistan 8
Vietnam 12

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Time
Selveier 83.3
Andels- / aksjeeier 4.8
Leier 11.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Time
Jordbruk, skogbruk og fiske 390
Sekundærnæringer 2872
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3125
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 418
Undervisning 897
Helse- og sosialtjenester 1779
Personlig tjenesteyting 370

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Time
Aleneboende 330000
Par uten barn 684000
Par med barn 0-17 år 855000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 437000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Time
Grunnskolenivå 3706
Videregående skolenivå 6015
Universitets- og høgskolenivå, kort 3324
Universitets- og høgskolenivå, lang 1065
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 59

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Time
Aktivitetstilbud barn og unge 259
Bibliotek 356
Muséer 41
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 316
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 364
Kulturskoler 342
Kommunale kulturbygg 269

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Time
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.8
Administrasjon, kommune 5
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 15
Grunnskole 21.7
Helse- og omsorg 29.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.