3595_1528
3595_1528
kommunefakta
2018-05-25T13:03:00.000Z
no
Sykkylven kommune

Kommunefakta

Sykkylven - 1528 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 701 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 200 200
5-9 år 243 244
10-14 år 230 265
15-19 år 275 275
20-24 år 239 218
25-29 år 225 178
30-34 år 224 194
35-39 år 241 234
40-44 år 238 255
45-49 år 305 234
50-54 år 287 251
55-59 år 230 261
60-64 år 252 241
65-69 år 227 235
70-74 år 209 164
75-79 år 112 140
80-84 år 67 88
85-89 år 60 75
90-94 år 17 39
95-99 år 2 17
100 år eller eldre 1 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sykkylven
Sverige 22
Litauen 152
Polen 213
Tyskland 74
Eritrea 67
Somalia 47
Filippinene 50
Irak 19
Pakistan 0
Vietnam 6

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sykkylven
Selveier 83.2
Andels- / aksjeeier 1.5
Leier 15.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sykkylven
Jordbruk, skogbruk og fiske 62
Sekundærnæringer 1768
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 979
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 98
Undervisning 285
Helse- og sosialtjenester 624
Personlig tjenesteyting 76

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sykkylven
Aleneboende 277000
Par uten barn 621000
Par med barn 0-17 år 733000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 378000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sykkylven
Grunnskolenivå 1951
Videregående skole-nivå 2560
Universitets- og høgskolenivå kort 1226
Universitets- og høgskolenivå lang 217
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 39

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sykkylven
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sykkylven
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 7.1
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 13.6
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 24.1
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 33.9
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.1
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 0.3
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.