3595_1216
3595_1216
kommunefakta
2020-01-24T03:59:00.000Z
no
Sveio kommune

Kommunefakta

Sveio - 1216 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 763 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 201 162
5-9 år 240 215
10-14 år 202 193
15-19 år 191 185
20-24 år 171 163
25-29 år 179 150
30-34 år 185 172
35-39 år 233 184
40-44 år 193 196
45-49 år 208 165
50-54 år 171 141
55-59 år 160 138
60-64 år 167 183
65-69 år 199 161
70-74 år 139 118
75-79 år 74 74
80-84 år 44 54
85-89 år 27 49
90-94 år 9 15
95-99 år 3 5
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sveio (-2019)
Sverige 12
Litauen 59
Polen 86
Tyskland 69
Eritrea 13
Somalia 10
Filippinene 15
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sveio (-2019)
Selveier 88.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sveio (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 152
Sekundærnæringer 790
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 814
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 77
Undervisning 234
Helse- og sosialtjenester 609
Personlig tjenesteyting 88

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sveio (-2019)
Aleneboende 301000
Par uten barn 628000
Par med barn 0-17 år 811000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 414000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sveio (-2019)
Grunnskolenivå 1181
Videregående skolenivå 1959
Universitets- og høgskolenivå, kort 889
Universitets- og høgskolenivå, lang 204
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 20

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sveio
Aktivitetstilbud barn og unge 137
Bibliotek 252
Muséer 17
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 155
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 395
Kulturskoler 361
Kommunale kulturbygg 221

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sveio
Sosialsektoren samlet 4.3
Barnevern 2.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.2
Administrasjon, kommune 4.7
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 13.6
Grunnskole 22.5
Helse- og omsorg 30.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.