3595_1566
3595_1566
kommunefakta
2020-01-24T02:21:00.000Z
no
Surnadal kommune

Kommunefakta

Surnadal - 1566 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 921 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 136 145
5-9 år 149 154
10-14 år 183 152
15-19 år 190 213
20-24 år 210 176
25-29 år 183 149
30-34 år 137 139
35-39 år 157 141
40-44 år 139 150
45-49 år 234 212
50-54 år 216 200
55-59 år 217 186
60-64 år 198 198
65-69 år 208 188
70-74 år 178 180
75-79 år 151 147
80-84 år 69 92
85-89 år 41 49
90-94 år 20 32
95-99 år 3 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Surnadal
Sverige 11
Litauen 8
Polen 38
Tyskland 31
Eritrea 52
Somalia 10
Filippinene 13
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Surnadal
Selveier 85
Andels- / aksjeeier 1.8
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Surnadal
Jordbruk, skogbruk og fiske 181
Sekundærnæringer 848
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 837
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 130
Undervisning 226
Helse- og sosialtjenester 648
Personlig tjenesteyting 62

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Surnadal
Aleneboende 275000
Par uten barn 574000
Par med barn 0-17 år 817000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 395000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Surnadal
Grunnskolenivå 1429
Videregående skolenivå 2294
Universitets- og høgskolenivå, kort 889
Universitets- og høgskolenivå, lang 196
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Surnadal
Aktivitetstilbud barn og unge 99
Bibliotek 370
Muséer 318
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 84
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 826
Kulturskoler 515
Kommunale kulturbygg 497

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Surnadal
Sosialsektoren samlet 3.8
Barnevern 3.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 5.3
Kultursektoren, kommune 4
Barnehage 10.4
Grunnskole 18.7
Helse- og omsorg 34.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.