3595_1563
3595_1563
kommunefakta
2019-09-17T10:19:00.000Z
no
Sunndal kommune

Kommunefakta

Sunndal - 1563 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 107 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 172 198
5-9 år 162 167
10-14 år 199 190
15-19 år 259 224
20-24 år 256 204
25-29 år 222 173
30-34 år 205 171
35-39 år 195 174
40-44 år 165 186
45-49 år 231 261
50-54 år 283 251
55-59 år 270 265
60-64 år 288 243
65-69 år 226 212
70-74 år 182 183
75-79 år 112 152
80-84 år 72 117
85-89 år 47 90
90-94 år 26 48
95-99 år 7 17
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sunndal
Sverige 9
Litauen 3
Polen 45
Tyskland 23
Eritrea 125
Somalia 66
Filippinene 28
Irak 42
Pakistan 3
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sunndal
Selveier 69.8
Andels- / aksjeeier 17.4
Leier 12.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sunndal
Jordbruk, skogbruk og fiske 80
Sekundærnæringer 1356
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 822
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 103
Undervisning 263
Helse- og sosialtjenester 717
Personlig tjenesteyting 103

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sunndal
Aleneboende 292000
Par uten barn 642000
Par med barn 0-17 år 802000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 421000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sunndal
Grunnskolenivå 1510
Videregående skolenivå 2821
Universitets- og høgskolenivå, kort 1123
Universitets- og høgskolenivå, lang 306
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 20

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sunndal
Aktivitetstilbud barn og unge 255
Bibliotek 442
Muséer 21
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 290
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 820
Musikk- og kulturskoler 722
Kommunale kulturbygg 486

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sunndal
Sosialsektoren samlet 5.4
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.6
Administrasjon, kommune 5.7
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 8.8
Grunnskole 16.8
Helse- og omsorg 32.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.