3595_1134
3595_1134
kommunefakta
2019-09-17T10:58:00.000Z
no
Suldal kommune

Kommunefakta

Suldal - 1134 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 806 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 103 121
5-9 år 126 122
10-14 år 130 124
15-19 år 125 126
20-24 år 106 102
25-29 år 94 98
30-34 år 86 90
35-39 år 109 114
40-44 år 124 118
45-49 år 115 111
50-54 år 129 123
55-59 år 142 116
60-64 år 118 117
65-69 år 126 127
70-74 år 119 96
75-79 år 53 80
80-84 år 46 51
85-89 år 28 40
90-94 år 12 21
95-99 år 0 4
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Suldal
Sverige 8
Litauen 46
Polen 19
Tyskland 46
Eritrea 46
Somalia 19
Filippinene 18
Irak 4
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Suldal
Selveier 81.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Suldal
Jordbruk, skogbruk og fiske 206
Sekundærnæringer 554
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 466
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 71
Undervisning 149
Helse- og sosialtjenester 441
Personlig tjenesteyting 64

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Suldal
Aleneboende 287000
Par uten barn 620000
Par med barn 0-17 år 797000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 434000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Suldal
Grunnskolenivå 726
Videregående skolenivå 1447
Universitets- og høgskolenivå, kort 612
Universitets- og høgskolenivå, lang 150
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Suldal
Aktivitetstilbud barn og unge 269
Bibliotek 493
Muséer 575
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 926
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1086
Musikk- og kulturskoler 1571
Kommunale kulturbygg 811

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Suldal
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 1.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.6
Administrasjon, kommune 6.2
Kultursektoren, kommune 5.1
Barnehage 8.8
Grunnskole 17.5
Helse- og omsorg 29.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.