3595_1531
3595_1531
kommunefakta
2019-01-22T19:49:00.000Z
no
Sula kommune

Kommunefakta

Sula - 1531 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 234 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 352 310
5-9 år 350 350
10-14 år 303 309
15-19 år 308 269
20-24 år 290 216
25-29 år 286 274
30-34 år 327 331
35-39 år 336 314
40-44 år 341 284
45-49 år 355 293
50-54 år 297 196
55-59 år 258 242
60-64 år 261 256
65-69 år 220 225
70-74 år 177 189
75-79 år 91 109
80-84 år 78 94
85-89 år 73 82
90-94 år 15 54
95-99 år 6 8
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sula
Sverige 34
Litauen 154
Polen 278
Tyskland 45
Eritrea 24
Somalia 0
Filippinene 39
Irak 5
Pakistan 0
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sula
Selveier 87.8
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 11.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sula
Jordbruk, skogbruk og fiske 83
Sekundærnæringer 1158
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1674
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 138
Undervisning 311
Helse- og sosialtjenester 1090
Personlig tjenesteyting 130

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sula
Aleneboende 283000
Par uten barn 631000
Par med barn 0-17 år 801000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 416000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sula
Grunnskolenivå 1910
Videregående skole-nivå 2824
Universitets- og høgskolenivå kort 1655
Universitets- og høgskolenivå lang 288
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 40

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sula
Aktivitetstilbud barn og unge 85
Bibliotek 256
Muséer 2
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 29
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 208
Musikk- og kulturskoler 340
Kommunale kulturbygg 150

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sula
Sosialsektoren samlet 2.8
Barnevern 4.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.2
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 1.9
Barnehage 16.4
Grunnskole 21.2
Helse- og omsorg 31.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.