På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_1531
3595_1531
kommunefakta
2020-01-23T16:20:00.000Z
no
Sula kommune

Kommunefakta

Sula - 1531 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 289 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 359 283
5-9 år 369 363
10-14 år 321 305
15-19 år 294 292
20-24 år 291 209
25-29 år 293 281
30-34 år 320 320
35-39 år 356 347
40-44 år 316 272
45-49 år 369 303
50-54 år 308 217
55-59 år 248 228
60-64 år 281 267
65-69 år 211 217
70-74 år 197 191
75-79 år 98 125
80-84 år 70 101
85-89 år 72 79
90-94 år 26 55
95-99 år 6 10
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sula
Sverige 33
Litauen 162
Polen 285
Tyskland 44
Eritrea 27
Somalia 0
Filippinene 48
Irak 6
Pakistan 0
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sula
Selveier 87.7
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 11.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sula
Jordbruk, skogbruk og fiske 99
Sekundærnæringer 1216
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1671
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 142
Undervisning 330
Helse- og sosialtjenester 1121
Personlig tjenesteyting 125

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sula
Aleneboende 290000
Par uten barn 637000
Par med barn 0-17 år 820000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 423000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sula
Grunnskolenivå 1966
Videregående skolenivå 2830
Universitets- og høgskolenivå, kort 1709
Universitets- og høgskolenivå, lang 295
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 40

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sula
Aktivitetstilbud barn og unge 92
Bibliotek 230
Muséer 2
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 24
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 235
Kulturskoler 355
Kommunale kulturbygg 136

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sula
Sosialsektoren samlet 2.7
Barnevern 3.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.8
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 1.9
Barnehage 16.4
Grunnskole 21.8
Helse- og omsorg 33.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.