3595_1449
3595_1449
kommunefakta
2018-05-26T17:38:00.000Z
no
Stryn kommune

Kommunefakta

Stryn - 1449 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 188 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 190 219
5-9 år 253 215
10-14 år 236 249
15-19 år 253 241
20-24 år 238 202
25-29 år 213 178
30-34 år 233 183
35-39 år 229 214
40-44 år 239 183
45-49 år 257 231
50-54 år 275 228
55-59 år 245 205
60-64 år 198 188
65-69 år 218 209
70-74 år 195 179
75-79 år 113 116
80-84 år 83 91
85-89 år 42 71
90-94 år 22 43
95-99 år 3 13
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Stryn
Sverige 27
Litauen 82
Polen 193
Tyskland 45
Eritrea 37
Somalia 32
Filippinene 28
Irak 10
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stryn
Selveier 75.2
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 23.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stryn
Jordbruk, skogbruk og fiske 218
Sekundærnæringer 1170
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1240
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 111
Undervisning 261
Helse- og sosialtjenester 671
Personlig tjenesteyting 107

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Stryn
Aleneboende 280000
Par uten barn 584000
Par med barn 0-17 år 738000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stryn
Grunnskolenivå 1411
Videregående skole-nivå 2707
Universitets- og høgskolenivå kort 1179
Universitets- og høgskolenivå lang 293
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 32

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Stryn
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 12.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 12.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 31.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Stryn
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 5.9
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 11.6
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 22.4
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 34.5
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.2
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 1.3
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.3
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.