3595_1525
3595_1525
kommunefakta
2019-01-24T09:15:00.000Z
no
Stranda kommune

Kommunefakta

Stranda - 1525 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 582 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 95 103
5-9 år 116 111
10-14 år 125 133
15-19 år 151 159
20-24 år 144 118
25-29 år 154 135
30-34 år 167 136
35-39 år 146 130
40-44 år 139 114
45-49 år 165 161
50-54 år 171 139
55-59 år 162 128
60-64 år 143 126
65-69 år 129 130
70-74 år 118 118
75-79 år 87 95
80-84 år 65 87
85-89 år 45 75
90-94 år 8 40
95-99 år 9 8
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Stranda
Sverige 21
Litauen 283
Polen 193
Tyskland 36
Eritrea 12
Somalia 0
Filippinene 30
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stranda
Selveier 82.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stranda
Jordbruk, skogbruk og fiske 78
Sekundærnæringer 1110
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 530
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 83
Undervisning 170
Helse- og sosialtjenester 386
Personlig tjenesteyting 72

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Stranda
Aleneboende 275000
Par uten barn 609000
Par med barn 0-17 år 772000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 418000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stranda
Grunnskolenivå 1087
Videregående skole-nivå 1806
Universitets- og høgskolenivå kort 691
Universitets- og høgskolenivå lang 175
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stranda
Aktivitetstilbud barn og unge 16
Bibliotek 275
Muséer 1
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 193
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 108
Musikk- og kulturskoler 518
Kommunale kulturbygg 152

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stranda
Sosialsektoren samlet 0.9
Barnevern 1.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 9.1
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 8.8
Grunnskole 20.2
Helse- og omsorg 36

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.