3595_1130
3595_1130
kommunefakta
2020-01-20T10:29:00.000Z
no
Strand kommune

Kommunefakta

Strand - 1130 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 12 778 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 415 412
5-9 år 473 459
10-14 år 481 436
15-19 år 453 456
20-24 år 403 365
25-29 år 425 384
30-34 år 426 427
35-39 år 429 403
40-44 år 423 435
45-49 år 462 406
50-54 år 384 363
55-59 år 341 343
60-64 år 352 352
65-69 år 309 288
70-74 år 259 276
75-79 år 181 182
80-84 år 114 139
85-89 år 61 107
90-94 år 21 50
95-99 år 9 15
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Strand
Sverige 31
Litauen 79
Polen 206
Tyskland 128
Eritrea 140
Somalia 47
Filippinene 58
Irak 39
Pakistan 4
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Strand
Selveier 87.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Strand
Jordbruk, skogbruk og fiske 197
Sekundærnæringer 2029
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1755
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 226
Undervisning 594
Helse- og sosialtjenester 1213
Personlig tjenesteyting 212

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Strand
Aleneboende 290000
Par uten barn 665000
Par med barn 0-17 år 840000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 416000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Strand
Grunnskolenivå 2930
Videregående skolenivå 4224
Universitets- og høgskolenivå, kort 1894
Universitets- og høgskolenivå, lang 498
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 48

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Strand
Aktivitetstilbud barn og unge 101
Bibliotek 263
Muséer 15
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 47
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 242
Kulturskoler 362
Kommunale kulturbygg 293

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Strand
Sosialsektoren samlet 5.9
Barnevern 4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6
Administrasjon, kommune 5.4
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 14.4
Grunnskole 22.6
Helse- og omsorg 27.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.