3595_1939
3595_1939
kommunefakta
2018-05-26T10:26:00.000Z
no
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune

Kommunefakta

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono - 1939 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 854 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 30 40
5-9 år 46 51
10-14 år 54 53
15-19 år 70 57
20-24 år 65 42
25-29 år 48 40
30-34 år 40 47
35-39 år 50 36
40-44 år 63 48
45-49 år 62 66
50-54 år 62 63
55-59 år 57 67
60-64 år 86 77
65-69 år 98 71
70-74 år 65 49
75-79 år 34 37
80-84 år 25 23
85-89 år 5 14
90-94 år 3 9
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono
Sverige 21
Litauen 13
Polen 4
Tyskland 9
Eritrea 3
Somalia 15
Filippinene 9
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono
Selveier 84.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono
Jordbruk, skogbruk og fiske 42
Sekundærnæringer 165
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 216
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 99
Undervisning 79
Helse- og sosialtjenester 223
Personlig tjenesteyting 47

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono
Aleneboende 266000
Par uten barn 595000
Par med barn 0-17 år 828000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 395000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono
Grunnskolenivå 591
Videregående skole-nivå 600
Universitets- og høgskolenivå kort 286
Universitets- og høgskolenivå lang 44
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 16
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 25.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 9.6
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 6.7
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 18.9
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 33
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 7.4
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.2
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 2.6
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.