3595_1221
3595_1221
kommunefakta
2019-01-21T20:39:00.000Z
no
Stord kommune

Kommunefakta

Stord - 1221 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 18 739 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 617 533
5-9 år 664 650
10-14 år 595 595
15-19 år 675 654
20-24 år 682 645
25-29 år 645 600
30-34 år 562 575
35-39 år 604 532
40-44 år 665 576
45-49 år 677 655
50-54 år 672 606
55-59 år 569 496
60-64 år 513 479
65-69 år 473 491
70-74 år 384 417
75-79 år 263 278
80-84 år 146 209
85-89 år 90 149
90-94 år 34 80
95-99 år 7 21
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Stord
Sverige 66
Litauen 109
Polen 390
Tyskland 65
Eritrea 42
Somalia 71
Filippinene 119
Irak 24
Pakistan 4
Vietnam 43

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stord
Selveier 81.1
Andels- / aksjeeier 6.6
Leier 12.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stord
Jordbruk, skogbruk og fiske 108
Sekundærnæringer 2899
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2731
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 395
Undervisning 831
Helse- og sosialtjenester 2047
Personlig tjenesteyting 209

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Stord
Aleneboende 291000
Par uten barn 626000
Par med barn 0-17 år 809000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 405000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stord
Grunnskolenivå 3554
Videregående skole-nivå 6299
Universitets- og høgskolenivå kort 3550
Universitets- og høgskolenivå lang 979
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 59

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stord
Aktivitetstilbud barn og unge 80
Bibliotek 207
Muséer 31
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 148
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 324
Musikk- og kulturskoler 410
Kommunale kulturbygg 330

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stord
Sosialsektoren samlet 4.7
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.2
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 12.7
Grunnskole 20.5
Helse- og omsorg 32.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.