På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_0430
3595_0430
kommunefakta
2020-01-23T16:47:00.000Z
no
Stor-Elvdal kommune

Kommunefakta

Stor-Elvdal - 0430 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 425 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 41 44
5-9 år 53 65
10-14 år 55 62
15-19 år 43 59
20-24 år 73 56
25-29 år 61 68
30-34 år 54 59
35-39 år 64 60
40-44 år 78 59
45-49 år 74 73
50-54 år 98 87
55-59 år 113 90
60-64 år 102 96
65-69 år 101 73
70-74 år 95 87
75-79 år 62 69
80-84 år 52 60
85-89 år 23 26
90-94 år 10 7
95-99 år 3 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Stor-Elvdal (-2019)
Sverige 5
Litauen 3
Polen 28
Tyskland 34
Eritrea 17
Somalia 3
Filippinene 3
Irak 14
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stor-Elvdal (-2019)
Selveier 75.1
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 24.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stor-Elvdal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 101
Sekundærnæringer 184
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 293
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 77
Undervisning 127
Helse- og sosialtjenester 253
Personlig tjenesteyting 40

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Stor-Elvdal (-2019)
Aleneboende 266000
Par uten barn 561000
Par med barn 0-17 år 736000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 410000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stor-Elvdal (-2019)
Grunnskolenivå 696
Videregående skolenivå 896
Universitets- og høgskolenivå, kort 379
Universitets- og høgskolenivå, lang 121
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stor-Elvdal
Aktivitetstilbud barn og unge 369
Bibliotek 429
Muséer 57
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 358
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 233
Kulturskoler 730
Kommunale kulturbygg 232

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stor-Elvdal
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 3.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.3
Administrasjon, kommune 9.8
Kultursektoren, kommune 4
Barnehage 6
Grunnskole 15.2
Helse- og omsorg 36.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.