3595_0430
3595_0430
kommunefakta
2019-01-24T10:37:00.000Z
no
Stor-Elvdal kommune

Kommunefakta

Stor-Elvdal - 0430 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 468 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 40 55
5-9 år 52 58
10-14 år 52 55
15-19 år 57 70
20-24 år 69 60
25-29 år 70 73
30-34 år 57 59
35-39 år 69 60
40-44 år 75 60
45-49 år 80 77
50-54 år 98 85
55-59 år 117 94
60-64 år 103 90
65-69 år 97 87
70-74 år 85 74
75-79 år 72 66
80-84 år 44 56
85-89 år 22 22
90-94 år 9 11
95-99 år 5 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Stor-Elvdal
Sverige 6
Litauen 0
Polen 27
Tyskland 29
Eritrea 23
Somalia 5
Filippinene 3
Irak 12
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stor-Elvdal
Selveier 76.6
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 23.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stor-Elvdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 94
Sekundærnæringer 198
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 275
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 84
Undervisning 134
Helse- og sosialtjenester 241
Personlig tjenesteyting 32

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Stor-Elvdal
Aleneboende 257000
Par uten barn 546000
Par med barn 0-17 år 715000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 401000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stor-Elvdal
Grunnskolenivå 707
Videregående skole-nivå 905
Universitets- og høgskolenivå kort 382
Universitets- og høgskolenivå lang 125
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stor-Elvdal
Aktivitetstilbud barn og unge 395
Bibliotek 405
Muséer 12
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 249
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 51
Musikk- og kulturskoler 746
Kommunale kulturbygg 386

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stor-Elvdal
Sosialsektoren samlet 5.5
Barnevern 4.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 9
Kultursektoren, kommune 4
Barnehage 6
Grunnskole 16
Helse- og omsorg 36.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.