3595_5035
3595_5035
kommunefakta
2019-01-24T09:07:00.000Z
no
Stjørdal kommune

Kommunefakta

Stjørdal - 5035 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 24 050 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 738 642
5-9 år 798 770
10-14 år 779 808
15-19 år 899 784
20-24 år 842 726
25-29 år 702 686
30-34 år 683 664
35-39 år 711 714
40-44 år 775 780
45-49 år 936 875
50-54 år 851 803
55-59 år 705 697
60-64 år 684 684
65-69 år 662 633
70-74 år 549 613
75-79 år 397 395
80-84 år 223 273
85-89 år 101 191
90-94 år 35 118
95-99 år 6 27
100 år eller eldre 1 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Stjørdal
Sverige 89
Litauen 85
Polen 201
Tyskland 52
Eritrea 96
Somalia 217
Filippinene 49
Irak 42
Pakistan 12
Vietnam 42

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stjørdal
Selveier 81.7
Andels- / aksjeeier 3
Leier 15.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stjørdal (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 303
Sekundærnæringer 2351
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4634
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 738
Undervisning 1036
Helse- og sosialtjenester 2259
Personlig tjenesteyting 315

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Stjørdal
Aleneboende 283000
Par uten barn 608000
Par med barn 0-17 år 805000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 410000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stjørdal
Grunnskolenivå 4968
Videregående skole-nivå 8217
Universitets- og høgskolenivå kort 4134
Universitets- og høgskolenivå lang 1136
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 95

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stjørdal
Aktivitetstilbud barn og unge 147
Bibliotek 162
Muséer 58
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 109
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 800
Musikk- og kulturskoler 337
Kommunale kulturbygg 875

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stjørdal
Sosialsektoren samlet 4.2
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.6
Administrasjon, kommune 4.5
Kultursektoren, kommune 5.9
Barnehage 12.7
Grunnskole 20.8
Helse- og omsorg 26.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.