På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_5035
3595_5035
kommunefakta
2020-01-23T15:55:00.000Z
no
Stjørdal kommune

Kommunefakta

Stjørdal - 5035 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 24 086 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 716 613
5-9 år 792 772
10-14 år 796 795
15-19 år 879 774
20-24 år 816 735
25-29 år 690 678
30-34 år 718 699
35-39 år 688 717
40-44 år 743 743
45-49 år 937 868
50-54 år 866 838
55-59 år 739 703
60-64 år 670 694
65-69 år 656 638
70-74 år 598 632
75-79 år 412 413
80-84 år 229 272
85-89 år 102 202
90-94 år 42 107
95-99 år 9 28
100 år eller eldre 1 8

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Stjørdal
Sverige 86
Litauen 83
Polen 199
Tyskland 49
Eritrea 116
Somalia 214
Filippinene 56
Irak 52
Pakistan 9
Vietnam 41

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stjørdal
Selveier 81.7
Andels- / aksjeeier 2.9
Leier 15.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stjørdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 304
Sekundærnæringer 2315
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4721
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 741
Undervisning 1083
Helse- og sosialtjenester 2202
Personlig tjenesteyting 340

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Stjørdal
Aleneboende 291000
Par uten barn 627000
Par med barn 0-17 år 822000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 423000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stjørdal
Grunnskolenivå 4956
Videregående skolenivå 8302
Universitets- og høgskolenivå, kort 4189
Universitets- og høgskolenivå, lang 1191
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 95

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stjørdal
Aktivitetstilbud barn og unge 163
Bibliotek 260
Muséer 59
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 128
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 865
Kulturskoler 387
Kommunale kulturbygg 1575

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stjørdal
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.8
Administrasjon, kommune 4.7
Kultursektoren, kommune 6.6
Barnehage 12.9
Grunnskole 20.2
Helse- og omsorg 26.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.