3595_5004
3595_5004
kommunefakta
2019-11-21T20:29:00.000Z
no
Steinkjer kommune

Kommunefakta

Steinkjer - 5004 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 22 050 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 579 511
5-9 år 700 635
10-14 år 704 627
15-19 år 701 698
20-24 år 753 688
25-29 år 792 663
30-34 år 597 599
35-39 år 625 549
40-44 år 605 600
45-49 år 726 720
50-54 år 762 767
55-59 år 736 694
60-64 år 745 688
65-69 år 665 630
70-74 år 576 652
75-79 år 437 481
80-84 år 262 321
85-89 år 130 238
90-94 år 64 120
95-99 år 14 28
100 år eller eldre 3 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Steinkjer
Sverige 53
Litauen 56
Polen 306
Tyskland 63
Eritrea 211
Somalia 72
Filippinene 54
Irak 95
Pakistan 3
Vietnam 11

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Steinkjer
Selveier 77.8
Andels- / aksjeeier 5.5
Leier 16.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Steinkjer
Jordbruk, skogbruk og fiske 535
Sekundærnæringer 2122
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3442
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 970
Undervisning 933
Helse- og sosialtjenester 2105
Personlig tjenesteyting 319

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Steinkjer
Aleneboende 272000
Par uten barn 598000
Par med barn 0-17 år 760000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 377000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Steinkjer
Grunnskolenivå 4686
Videregående skolenivå 7784
Universitets- og høgskolenivå, kort 4110
Universitets- og høgskolenivå, lang 1007
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 57

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Steinkjer
Aktivitetstilbud barn og unge 159
Bibliotek 251
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 287
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 55
Kulturskoler 249
Kommunale kulturbygg 395

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Steinkjer
Sosialsektoren samlet 4.9
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4
Administrasjon, kommune 6
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 10.2
Grunnskole 20.5
Helse- og omsorg 28.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.