3595_1848
3595_1848
kommunefakta
2020-01-24T01:04:00.000Z
no
Steigen kommune

Kommunefakta

Steigen - 1848 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 590 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 61 49
5-9 år 56 58
10-14 år 74 75
15-19 år 62 67
20-24 år 71 73
25-29 år 74 68
30-34 år 80 52
35-39 år 58 72
40-44 år 75 66
45-49 år 89 85
50-54 år 88 77
55-59 år 101 79
60-64 år 92 101
65-69 år 104 95
70-74 år 109 90
75-79 år 62 58
80-84 år 36 40
85-89 år 17 25
90-94 år 6 24
95-99 år 2 4
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Steigen
Sverige 9
Litauen 16
Polen 19
Tyskland 45
Eritrea 32
Somalia 22
Filippinene 7
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Steigen
Selveier 86.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Steigen
Jordbruk, skogbruk og fiske 249
Sekundærnæringer 195
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 306
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 56
Undervisning 102
Helse- og sosialtjenester 261
Personlig tjenesteyting 29

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Steigen
Aleneboende 273000
Par uten barn 609000
Par med barn 0-17 år 847000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 427000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Steigen
Grunnskolenivå 706
Videregående skolenivå 911
Universitets- og høgskolenivå, kort 387
Universitets- og høgskolenivå, lang 88
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Steigen
Aktivitetstilbud barn og unge 124
Bibliotek 230
Muséer 166
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 9
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 447
Kulturskoler 698
Kommunale kulturbygg -5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Frivillige lag og foreninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Steigen
Sosialsektoren samlet 5.9
Barnevern 5.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.1
Administrasjon, kommune 7.6
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 8.4
Grunnskole 19.3
Helse- og omsorg 34.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.