3595_1103
3595_1103
kommunefakta
2020-01-20T19:17:00.000Z
no
Stavanger kommune

Kommunefakta

Stavanger - 1103 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 135 118 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 4108 3994
5-9 år 4272 4101
10-14 år 4105 4071
15-19 år 4087 3825
20-24 år 4723 4713
25-29 år 5006 4903
30-34 år 5179 5100
35-39 år 5165 4791
40-44 år 4908 4537
45-49 år 4811 4690
50-54 år 4483 4440
55-59 år 4065 3968
60-64 år 3527 3589
65-69 år 3025 2998
70-74 år 2485 2562
75-79 år 1491 1758
80-84 år 874 1256
85-89 år 513 966
90-94 år 198 515
95-99 år 42 162
100 år eller eldre 10 21

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Stavanger
Sverige 810
Litauen 782
Polen 3252
Tyskland 856
Eritrea 743
Somalia 1271
Filippinene 794
Irak 497
Pakistan 660
Vietnam 542

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stavanger
Selveier 67.2
Andels- / aksjeeier 14.4
Leier 18.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stavanger
Jordbruk, skogbruk og fiske 196
Sekundærnæringer 16270
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 25377
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 3495
Undervisning 5678
Helse- og sosialtjenester 13545
Personlig tjenesteyting 3060

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Stavanger
Aleneboende 314000
Par uten barn 708000
Par med barn 0-17 år 932000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 444000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stavanger
Grunnskolenivå 23156
Videregående skolenivå 34386
Universitets- og høgskolenivå, kort 29205
Universitets- og høgskolenivå, lang 17453
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 739

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stavanger
Aktivitetstilbud barn og unge 247
Bibliotek 349
Muséer 181
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 517
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 908
Kulturskoler 306
Kommunale kulturbygg 313

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stavanger
Sosialsektoren samlet 5.5
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.6
Administrasjon, kommune 5.3
Kultursektoren, kommune 6
Barnehage 14.1
Grunnskole 18.7
Helse- og omsorg 28.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.