3595_0417
3595_0417
kommunefakta
2020-01-24T03:40:00.000Z
no
Stange kommune

Kommunefakta

Stange - 0417 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 21 034 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 602 534
5-9 år 672 597
10-14 år 576 559
15-19 år 639 608
20-24 år 642 570
25-29 år 613 577
30-34 år 655 670
35-39 år 632 623
40-44 år 658 645
45-49 år 766 740
50-54 år 741 717
55-59 år 696 703
60-64 år 647 702
65-69 år 628 652
70-74 år 547 586
75-79 år 350 381
80-84 år 212 264
85-89 år 128 202
90-94 år 48 98
95-99 år 10 26
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Stange (-2019)
Sverige 106
Litauen 113
Polen 269
Tyskland 134
Eritrea 206
Somalia 89
Filippinene 47
Irak 47
Pakistan 6
Vietnam 68

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stange (-2019)
Selveier 80.9
Andels- / aksjeeier 3.6
Leier 15.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stange (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 352
Sekundærnæringer 1898
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3241
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 773
Undervisning 861
Helse- og sosialtjenester 2496
Personlig tjenesteyting 478

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Stange (-2019)
Aleneboende 290000
Par uten barn 624000
Par med barn 0-17 år 797000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 408000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stange (-2019)
Grunnskolenivå 5094
Videregående skolenivå 6521
Universitets- og høgskolenivå, kort 3789
Universitets- og høgskolenivå, lang 1086
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 97

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stange
Aktivitetstilbud barn og unge 127
Bibliotek 245
Muséer 24
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 527
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 185
Kulturskoler 316
Kommunale kulturbygg 307

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Stange
Sosialsektoren samlet 5.1
Barnevern 2.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.7
Administrasjon, kommune 6.3
Kultursektoren, kommune 3.2
Barnehage 11.2
Grunnskole 17.7
Helse- og omsorg 37.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.