3595_1925
3595_1925
kommunefakta
2019-11-19T08:22:00.000Z
no
Sørreisa kommune

Kommunefakta

Sørreisa - 1925 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 464 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 82 86
5-9 år 99 101
10-14 år 102 102
15-19 år 135 130
20-24 år 117 108
25-29 år 105 96
30-34 år 108 69
35-39 år 101 91
40-44 år 95 104
45-49 år 127 137
50-54 år 132 128
55-59 år 121 98
60-64 år 112 118
65-69 år 105 92
70-74 år 97 94
75-79 år 62 67
80-84 år 41 57
85-89 år 20 27
90-94 år 3 11
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sørreisa
Sverige 9
Litauen 62
Polen 19
Tyskland 36
Eritrea 12
Somalia 3
Filippinene 19
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sørreisa
Selveier 84.3
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 14.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sørreisa
Jordbruk, skogbruk og fiske 68
Sekundærnæringer 393
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 453
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 238
Undervisning 170
Helse- og sosialtjenester 346
Personlig tjenesteyting 73

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sørreisa
Aleneboende 291000
Par uten barn 628000
Par med barn 0-17 år 810000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 441000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sørreisa
Grunnskolenivå 888
Videregående skolenivå 1174
Universitets- og høgskolenivå, kort 594
Universitets- og høgskolenivå, lang 117
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sørreisa
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 302
Muséer 107
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 19
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 963
Kulturskoler 503
Kommunale kulturbygg 211

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sørreisa
Sosialsektoren samlet 3.5
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.3
Administrasjon, kommune 7
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 11
Grunnskole 18.5
Helse- og omsorg 33.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.