3595_1925
3595_1925
kommunefakta
2019-01-21T20:46:00.000Z
no
Sørreisa kommune

Kommunefakta

Sørreisa - 1925 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 480 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 86 83
5-9 år 102 104
10-14 år 103 107
15-19 år 152 124
20-24 år 104 104
25-29 år 108 98
30-34 år 108 77
35-39 år 108 100
40-44 år 99 94
45-49 år 130 141
50-54 år 138 122
55-59 år 108 97
60-64 år 112 122
65-69 år 113 91
70-74 år 82 91
75-79 år 66 68
80-84 år 32 50
85-89 år 21 21
90-94 år 6 16
95-99 år 0 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sørreisa
Sverige 11
Litauen 59
Polen 18
Tyskland 39
Eritrea 11
Somalia 3
Filippinene 21
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sørreisa
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sørreisa
Jordbruk, skogbruk og fiske 62
Sekundærnæringer 371
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 450
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 235
Undervisning 163
Helse- og sosialtjenester 359
Personlig tjenesteyting 69

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sørreisa
Aleneboende 291000
Par uten barn 628000
Par med barn 0-17 år 810000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 441000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sørreisa
Grunnskolenivå 902
Videregående skole-nivå 1188
Universitets- og høgskolenivå kort 578
Universitets- og høgskolenivå lang 105
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sørreisa
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 352
Muséer 109
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 1
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 894
Musikk- og kulturskoler 485
Kommunale kulturbygg 186

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sørreisa
Sosialsektoren samlet 4.9
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.5
Administrasjon, kommune 6.1
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 10.2
Grunnskole 18.2
Helse- og omsorg 32

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.